• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Vzdelávacie poukazy

      13. 9. 2021

      Prihlasovanie na krúžky v školskom roku 2021/2022

      Milí rodičia, od dnes môžete prihlasovať vaše deti na záujmovú činnosť v našej škole. Prihlasovanie je realizované prostredníctvom Edupage. Na interný krúžok môžete využiť vzdelávací poukaz, ktorý je potrebné podpísaný odovzdať TU do 23.septembra. Externé krúžky hradíte v pnej výške a svoje dieťa prihlasujete pomocou odkazu, ktorý je uvedený v tabulke externých krúžkov.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Vedenie školy

     • Dôležité!

      3. 9. 2021

      Informácie o prevádzke ŠJ a ŠKD

      Milí rodičia,

      nakoľko školská jedáleň je ešte stále v prestavbe, informujeme vás, že v dňoch 6. a 7. septembra (pondelok a utorok) bude žiakom 1. stupňa obed vydávaný v triedach počas 4. vyučovacej hodiny. Jedlo bude zabalené v obedových boxoch. Je potrebné, aby si každý žiak priniesol z domu vlastný príbor a fĺašu na pitný režim. Pre žiakov 2. stupňa v týchto dňoch obed nebude zabezpečený.

      Ak chcete svoje dieťa ešte prihlásiť na obedy, môžete tak urobiť do nedele 5. septembra u vedúcej ŠJ.

      V prípade, že žiak odchádza zo školy počas vyučovania, používa žiacky vchod, kde je v prevádzke vrátnica od 8.00 do 16.00h.

      ŠKD je od pondelka v prevádzke do 16.00h a zberná trieda do 17.00h.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

      30. 8. 2021

       

      2.september 2021 (štvrtok)

      Nástup žiakov:

      1.ročník – nástup o 8.00h

                              Žiacky vchod (od ihriska)  - 1.A, 1.B, 1.C

      Žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy školy v sprievode triednej učiteľky a   zákonný zástupca zostáva v exteriéri školy spolu s vychovávateľkou. Pani vychovávateľka  vyzbiera od rodičov Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

       

      2. až 4. ročník – nástup o 9.00h

      5. až 9.ročník – nástup o 10.00h

      Žiaci 2. až 9. ročníka  za priaznivého počasia do budovy školy nevstupujú. Zahájenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore. TU si svoje triedy zhromaždia na vopred určenom stanovišti.

      Žiak odovzdá TU Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti / možnosť odoslať z rodičovského konta cez Edupage do 8:00hod. (v prílohe).

      Žiaci, ktorých rodičia prihlásili na kloktací PCR test, si prevezmú testovaciu sadu  od TU.

       

      V prípade nepriaznivého počasia, vstup do budovy je len s rúškom a TU vykoná ranný filter (meranie teploty bez záznamu).

       

      Ukončenie vyučovania:

      Pre žiakov 2. až 4. ročníka o 10.00 hod.  Po skončení vyučovania je zabezpečený Školský klub detí do 13:00hod.

      Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 11.00 hod.

       

       3.september 2021 (piatok)

      Vstup do školy je povolený len s rúškom !

       

      1.stupeň

            -        Vstup do budovy školy podľa harmonogramu vstupov.

      •     V triedach sa uskutočnia  triednické hodiny.

      1.ročník: bude mať 3 vyučovacie hodiny (koniec vyučovania 10:40hod.);

      ŠKD:      ranný zber od 6:30 hod

                     popoludňajšia prevádzka od 10:40 – 13:00h

       

      2.- 4. ročník: budú mať 4 vyučovacie hodiny (koniec vyučovania 11:40hod.)

      ŠKD:    ranný zber od 6:30 hod

                   Popoludňajšia prevádzka od 11:40 – 13:00hod

      2.stupeň

      Žiaci 5. až 9. ročníka  budú mať 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom  / koniec vyučovania bude 11:40 hod.  bez obeda.

       

      Obedovanie:

       

      02.09.2021           Školská jedáleň bude mimo prevádzky

      03.09.2021             Školská jedáleň bude mimo prevádzky

       

      Prevádzka ŠKD je v tieto dva dni len do 13.00 hod.

       

      Vyzdvihovanie žiakov 2. až 4.ročníka je možné až o 10.00h alebo z ŠKD na školskom dvore.

       

      Šatne sa v tieto dva dni nebudú používať!

       

      Od 6. septembra vyučovací proces bude podľa riadneho rozvrhu!

       

      Mgr. Daniela Ďurkovská

      Riaditeľka školy

       

     • Oznam

      25. 8. 2021

      Školská jedáleň informuje

      Vážení rodičia,

      v prílohe nájdete všetky informácie k prihlasovaniu žiakov na stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022. Zároveň upozorňujeme, že sme aktivovali odkaz Školská jedáleň, ktorý nájdete priamo na úvodnej stránke Edupage.

     • Výnimočná návšteva na konci školského roka

      30. 6. 2021

      Pán premiér prišiel rozdať vysvedčenia našim prváčikom

      Dnes sme ukončili tento výnimočný školský rok výnimočnou návštevou. Pán premiér Eduard Heger navštívil svoju  bývalú základnú školu a zaspomínal spolu s nami na svoje študentské časy. Najmenším prváčikom rozdal vysvedčenia, pozrel sa do svojej bývalej triedy a s ostatnými žiakmi a pedagógmi prediskutoval uplynulý školský rok. Zaujímal sa o všetko, čo sa od jeho študentských čias zmenilo, ako sa nám darí, aj čo nás najviac trápi a chceli by sme zmeniť. Ďakujeme za veľmi príjemnú a milú návštevu!

     • Organizácia dňa 30. júna 2021

      25. 6. 2021

      Ukončenie školského roka

      Slávnostné odovzdávanie vysvedčení – organizácia dňa

      30. júna 2021

       

      Nástup žiakov:

      I.stupeň   - 8.00h (ranné ŠKD od 6:30h)

      II. stupeň - 8.00h

       

      Ukončenie:

      I.stupeň   - 10.00h

      II.stupeň  - 10.00h

       

      Obedovanie:

      Od 10.00h, najskôr II. stupeň, potom ŠKD

       

      Organizácia v ŠKD:

       

      Deti v oddeleniach – do 13.30h

       

      Zberná ŠKD v herni – do 14.30h


      Prevádzka ŠKD končí o 14.30h.

     • Asistované sčítanie obyvateľov

      4. 6. 2021

      Vážení rodičia,

       

      Asistované sčítanie obyvateľov prebieha už dlhšie ako 4 týždne a v našej mestskej časti Bratislava-Dúbravka je sčítaných 88,89 % obyvateľov. Je veľmi pravdepodobné, že medzi nesčítanými osobami sú aj deti.

      Za neplnoletého obyvateľa je povinný vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca samostatne.

      Ak ste zabudli sčítať Vaše maloleté dieťa alebo nie ste si istí, či ste ho sčítali, sčítajte ho čo najskôr. V MČ Bratislava-Dúbravka sú pre Vás pripravené dve kontaktné miesta. Adresa je Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava.

       

       

      Ďakujem.

       

      S pozdravom

       

      Kristína Štajerová

      samostatný odborný referent organizačného oddelenia

      Grafický prvok - objekty charakteristické pre Dúbravku

       

       

      Logo Dúbravky

      mestská časť Bratislava-Dúbravka
      Žatevná 2, 844 02 Bratislava
      tel: 02/6920 2513
      kristina.stajerova@dubravka.sk
      www.dubravka.sk

      Pred vytlačením tohto mailu, prosím, zvážte vplyv na životné prostredie. Ďakujeme.

       

     • Deň Zeme u nás v škole

      1. 6. 2021

      Vyhodnotenie environmentálnej súťaže na 1. stupni

      Do súťaže sa nominovalo 9 tried a porota vyhodnotila aktivity a práce tried z týchto hľadísk: výchovno- vzdelávací efekt, nápad a kreativita a celkové prevedenie. Práce hodnotila porota, ktorú tvorili žiaci 9. ročníka. Garantmi a koordinátormi súťaže boli pani učiteľky Lívia Poštrková a Zuzana Pavlove. Maximálny počet bodov, ktoré mohla porota udeliť bolo 60 bodov. Hlavná cena bola nádherná a veľmi dobrá maxitorta, ktorú si všetky deti z víťazných tried spoločne vychutnali.

      Celkové umiestnenie:

      1. miesto -trieda 2.B - 52 bodov

      2. miesto trieda 1.C - 49 bodov

      3. miesto trieda 3.A - 46 bodov

      Špeciálnu cenu poroty získal Janko Repašský zo 4.A, ktorý vo svojej práci poukázal nielen na globálne enviromentálne problémy, ale kreatívne navrhol a poukázal aj na možné riešenia týchto problémov.

      Budúcnosť planéty je v rukách našich detí!

     • Dôležitý oznam!

      28. 5. 2021

      Zmena v prevádzke a organizácii školy od 31.5.2021

      Od pondelka 31.5.  bude ranný vstup žiakov od 7.40 do 7.55h (pôvodný harmonogram vstupov sa ruší)

      1. stupeň – vstup cez žiacky vchod

      2. stupeň – vstup cez hlavný vchod od Sokolíkovej

      Budova školy sa o 7.55h zatvára.

      Pri vstupe do budovy je potrebné naďalej dodržiavať protiepidemické opatrenia (R-O-R).

      Zákonný zástupca predkladá triednej pani učiteľke/triednemu učiteľovi z rodičovského konta písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po každom prerušení školskej dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni vrátane víkendov a sviatkov.

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá aj potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Školská jedáleň je naďalej v upravenom režime vydávania obedov podľa harmonogramu.

      Prevádzka ŠKD pokračuje v nastavenom režime:

      Ranná -  od 6.30 do 7.40h

      Popoludňajšia -  od 16.00 do 17.00h

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou riaditeľa školy a Čestným prehlásením o bezinfekčnosti.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Vedenie školy

     • Celoslovenské kolo Geografickej olympiády

      24. 5. 2021

      Máme úspešného riešiteľa!

      Po dlhej ceste od školského, cez okresné a krajské kolo Geografickej olympiády sa nášmu žiakovi Marekovi Repovskému podarilo prebojovať až do celoslovenského kola. V konkurencii žiakov Slovenska v kategórii 8.- 9. ročník ZŚ a kvarty 8 -ročných gymnázií sa umiestnil na skvelom 17. mieste. Veľmi nás to teší a gratulujeme k tomuto úspechu!

     • Aktuálne!

      21. 5. 2021

      Prevádzka školy od 24.5.2021

      Vážení rodičia a žiaci,

      oznamujeme vám, že  od 24.05.2021:

      • ranné vstupy do budovy školy zostávajú pre všetkých žiakov nezmenené

      • mení sa  prevádzka v ŠKD nasledovne:

      Ranný zber bude od 6:30 – 7:30h (určený len pre deti prihlásené do ŠKD). Príchod žiakov cez žiacky vchod.

      Popoludňajšia zberná družina od 16:00 – 17:00h (deti po skončení vyučovania do 16:00h sú vo svojich oddeleniach). Rodičia vyzdvihujú deti z ŠKD po 16.00h zvonením do Herne 1 alebo do triedy 2.B,  za priaznivého počasia v areáli školy.

      Naďalej pokračujeme v rannom filtri žiakov pri vstupe do budovy. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (v Edupage –platné od 17.5.2021). Pri prerušení 5 a viac pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Zatiaľ sa nebudú uskutočňovať hromadné aktivity v priestoroch ZŠ (pre viac ako 1 triedu) a hromadné akcie mimo budovy (ŠvP, výlety, exkurzie).Triedne akcie budeme uskutočňovať v exteriéri – v areáli školy.

      Žiaci, zákonní zástupcovia žiaka ako aj zamestnanci školy sa naďalej riadia odporúčaniami a nariadeniami ÚVZ SR.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Vedenie školy

     • Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

      17. 5. 2021

      English Star

      ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

      Štartovné je 5€, 3€ hradí žiak, 2€ hradí škola.

      Svoju účasť v súťaži môžeš nahlásiť:

      • školskému koordinátorovi (pani učiteľke Kataríne Wresnig – 2.A)
      • alebo svojmu učiteľovi anglického jazyka
     • Úspech nášho žiaka

      27. 4. 2021

      Máme víťaza krajského kola Geografickej olympiády

      Veľmi sa tešíme z úspechu Mareka Repovského, žiaka 8.A, ktorý sa dňa 16.4. zúčastnil na krajskom kole Geografickej olympiády a obsadil 1. miesto. Gratulujeme a držíme palce na celoštátnom kole!

     • Informácie o nástupe žiakov

      22. 4. 2021

      Obnovenie prezenčného vyučovania žiakov 5., 6., a 7. ročníka

      Vážení rodičia,milí žiaci

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa od 26. 4. 2021 v pondelok obnovuje výchovno-vzdelávací proces v základných školách pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Z uvedeného dôvodu od 26.4.2021 rušíme dištančné vzdelávanie pre žiakov 5., 6., a 7. ročníka.

      Vyučovací proces bude pokračovať prezenčne podľa upraveného rozvrhu hodín. Pri otvorení škôl aj školských zariadení sa postupuje v zmysle COVID školského semaforu a dôsledne sa dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

      Pri nástupe žiakov v pondelok je žiak povinný predložiť Čestné vyhlásenie (v prílohe 8a), na ktorom je potrebné uviesť dátum vykonania negatívneho testu rodiča aj žiaka príp. platnosť výnimky z testovania (môžete poslať aj elektronicky cez Žiadosti/Vyhlásenia v Edupage najneskor v nedelu večer). Žiak sa preukazuje pri vstupe platným negatívnym testom. Zatiaľ platí podľa Covid automatu a rozhodnutia Pandemickej komisie, že tieto potvrdenia treba podávať každých 7 dní.

      Upozornenie: Kloktacie PCR testy ako alternatívu môžu využiť len tí žiaci, ktorých zákonní zástupcovia súhlasili so spracovaním údajov za účelom vykonania testovania v uskutočnenej ankete v marci  cez Edupage. Ostatní žiaci sú povinní pred vstupom do školy preukázať sa platným antigénovým testom. Testovanie zabezpečuje zákonný zástupca.

       V záujme ochrany zdravia všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, prosíme zákonných zástupcov a žiakov o dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení – ROR, prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelné umývanie rúk.  Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor.

      Školská jedáleň je v prevádzke, je potrebné individuálne žiaka prihlásiť na obedy.

      Vedenie školy

       

     • KLOKAN

      18. 4. 2021

      Milí "Klokanisti",

      keďže sa zúčastňujeme vyučovania prezenčne, bude sa tohtoročný "Klokan" na 1.stupni realizovať papierovou formou v pondelok, príp. v utorok.

      Pod vedením triednych pani učiteliek vypracujete zadania na hodinách matematiky. Ak nebudete v škole prítomní, poprosím rodičov, aby mi to dali vedieť, pošlem kód k vypracovaniu online.

      Žiaci 2.stupňa budú robiť online, už som im písala správy.Držím všetkým päste!

       

      Oľga Šmotláková 

      koordinátor sútaže

     • Dôležité!

      14. 4. 2021

      Obnovenie vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

      Vážení rodičia,

      rozhodnutím ministra školstva SR  sa od 19. 4. 2021 v pondelok obnovuje výchovno-vzdelávací proces v základných školách pre žiakov 8. a 9. ročníka. Z uvedeného dôvodu od 19.4.2021 rušíme dištančné vzdelávanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

      Vyučovací proces bude pokračovať prezenčne podľa upraveného rozvrhu hodín. Ranné vstupy žiakov jednotlivých tried nájdete v prílohe. Pri otvorení škôl aj školských zariadení sa postupuje v zmysle COVID školského semaforu a dôsledne sa dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

      Pri nástupe žiakov v pondelok je žiak povinný predložiť Čestné vyhlásenie (v prílohe), na ktorom je uvedený dátum vykonania negatívneho testu rodiča aj žiaka (môžete poslať aj elektronicky cez Edupage najneskor v nedelu večer). Žiak sa preukazuje pri vstupe negatívnym testom. Zatiaľ platí podľa Covid automatu a rozhodnutia Pandemickej komisie, že tieto potvrdenia treba podávať každých 7 dní.

      Upozornenie: Kloktacie PCR testy ako alternatívu môžu využiť len tí žiaci, ktorých zákonní zástupcovia súhlasili so spracovaním údajov za účelom vykonania testovania v uskutočnenej ankete v marci  cez Edupage. Ostatní žiaci sú povinní pred vstupom do školy preukázať sa platným antigénovým testom. Testovanie zabezpečuje zákonný zástupca.

       V záujme ochrany zdravia všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, prosíme zákonných zástupcov a žiakov o dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení – ROR, prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelné umývanie rúk.  Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor.

      Školská jedáleň je v prevádzke, je potrebné individuálne žiaka prihlásiť na obedy.

       

      Vedenie školy

     • Šťastie v obálke

      8. 4. 2021

      Aj v týchto neľahkých časoch sa dá vyčariť radosť v očiach tých, v súčasnosti najzraniteľnejších – seniorov. Naše Krabičky šťastia – vianočný projekt do ktorého sa zapojili žiaci v činnosti ŠKD, potešil množstvo seniorov z celého Slovenska. Dostali sme i písomné poďakovanie od vedenia Domu Seniorov Rudi za náš ľudský počin, potešiť babičky a deduškov v ich zariadení:

      Milé deti a pani vychovávateľky,

      Vaše vianočné darčeky dobrovoľníci doniesli do zariadenia, ktoré poskytuje sociálne služby pre seniorov. Naši starkí bývajú v Dome Seniorov Rudi, v Bratislavskom Novom Meste. Neviete si ani predstaviť, koľko radosti ste urobili našim obyvateľom. Vami urobené originálne pozdravy a darčeky si poodkladali. Všetci obdarovaní Vám, Vašim rodičom a Vašim učiteľom zo srdca veľmi pekne ďakujú. Želajú Vám veľa zdravia, šťastia a pohody. Za krásny, hlboko ľudský počin Vám ďakujú aj všetci zamestnanci zariadenia.
       

      S pozdravom
      Mgr.Marta Mikulková
      riaditeľka

      A tak vzniklo pokračovanie tohto projektu – Šťastie v obálke. Deti v školskom klube detí s pani vychovávateľkami vytvorili vyše päťdesiat krásnych veľkonočných pozdrav, ktoré spríjemnili sviatočné chvíle seniorom v domove dôchodcov.

       

     • Výsledky školského kola

      31. 3. 2021

      Hviezdoslavov Kubín I. kategória

      Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.“   

                                                                                         František Vláčil

          Tieto slová českého maliara a režiséra si náš tím Hviezdoslavovho Kubína (Zuzka, Renka, Zuzka) vzali za svoje a hľadali spôsob, ako v dnešnej situácii usporiadať školské kolo  I.kategória.

        Našli sme spôsob - online, ochotné žiačky  a hlavne veľmi nápomocných rodičov. Vďaka všetkým zúčastneným sme 24.marca 2021 mohli prvý raz netradičným spôsobom uskutočniť recitačnú súťaž.

        Krásne upravené žiačky zvládli výborne nielen online prednes, ale sa navzájom ocenili „piktogramovým“ potleskom.

      Výsledky školského kola HK v I.kategórii:

      Poézia    1.miesto : N. Zálešáková  (4.C)                                 Próza: 1.miesto: N. Minárová  (4.C)

                      2.miesto: N. Penčíková   (3.A)                                            2.miesto: M. Nováková  (4.A)

                      3.miesto: Z. Poliačková   (4.C)                                            3.miesto: L. Fudalyová   (4.A)

      Žiačky na 1.miestach postupujú do obvodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

        Zúčastnené žiačky výstižne hodnotili výkony ostatných žiačok. Viaceré pochválili N. Korzhovu, ktorá i napriek jazykovej bariére (jej materinským jazykom je ukrajinský jazyk) zvládla prípravu na súťaž naozaj obdivuhodne. Preto na základe hodnotenia žiačok a poroty získala N. Korzhova špeciálne ocenenie  poroty.

        Blahoželáme víťazkám a ďakujeme za zodpovednú prípravu na súťaž. Len niektoré získali umiestnenie, no my všetci sme si odniesli krásny umelecký zážitok.

       

     • Reprezentácia školy

      31. 3. 2021

      Biblická olympiáda

      V stredu 10. marca 2021 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo aj družstvo siedmakov z našej školy ZŠ Sokolíkova v zložení: Lucia  Gálová, Maroš Krajniak a Samuel Michlo.

      Cieľom súťaže nebolo len preverovanie vedomostí a poznatkov z Písma, ale predovšetkým prejaviť u žiakov záujem o Božie slovo a život s Pánom Ježišom Kristom. Žiaci súťažili vo vedomostiach z Biblie - zo Starej a Novej zmluvy.

      Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

     • Zápis do 1. ročníka 

      26. 3. 2021

      Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať online.

      Prihlášky bude možné podávať od 19. apríla 2021 do 27.apríla 2021 elektronickou formou cez Edupage, kedy sa systém registrácie otvorí. 

      Oznam zriaďovateľa ohľadne zápisu si môžete prečítať TU.

      Viac informácií už čoskoro na našom FB a Edupage.

       


       

       

     • Výsledky školského kola - kategória II. a III.

      23. 3. 2021

      Hviezdoslavov Kubín 

      V piatok 19. marca sa uskutočnilo netradičné školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín na 2. stupni. Musíme skonštatovať, že napriek tomu, že sa konalo online, žiaci ho zvládli výborne. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

       

      II. kat. (5. - 6. ročník) poézia

      1. miesto: Michal Gergel (6.A) - postupové miesto
      2. miesto: Birošová Lucia (5.B)
      3. miesto: Macháčková Mariana (6.B)

      II. kat. (5. - 6. ročník) próza
      1. miesto: Tribulová Ema (6.A) - postupové miesto
      2. miesto: Farkaš Viliam (5.B)
      3. miesto: Heldi Mariam (5.A)
      3. miesto: Sočuvková Sofia (6.B)

      III. kat. (7. - 8. ročník) poézia
      1. miesto: Gergelová Klára (8.A) - postupové miesto
      2. miesto: Gálová Lucia (7.A)
      3. miesto: Navarčík Martin (8.A)

      III. kat. (7. - 8. ročník) próza
      1. miesto: Balogh Samuel (7.B) - postupové miesto
      2. miesto: Jánošová Lucia (8.B)

       

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaženia zapojili a pani učiteľkám, ktoré výborne zvládli celú súťaž po technickej aj odbornej stránke. Víťazom gratulujeme a žiakom, ktorí postupujú do okresného kola budeme držať palce!

     • Vaše 2% nám pomôžu

      17. 3. 2021

      ĎAKUJEME!!!

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť komu darujete 2% z daní. Budeme veľmi radi, ak sa opäť rozhodnete podporiť žiakov našej školy. Vďaka darovaným 2% z daní sme mohli zrekonštruovať žiacku kuchynku, doplniť kabinetné zbierky novými učebnými pomôckami, zakúpiť ďalšie notebooky, webkamery a mikrofóny na skvalitnenie dištančného vzdelávania, vymaľovať niektoré spoločné priestory školy, zabezpečiť čističky vzduchu do tried našich detí, zakúpiť školský nábytok do tried, zlepšovať zážitkové vyučovanie a podporovať rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti našich žiakov.

      V prípade, že sa rozhodnete darovať Vaše 2% z daní našej škole, v prílohe nájdete potrebné tlačivo.

      Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu aj v tomto ťažkom období.

      Vedenie školy


     • Informácie pre rodičov

      4. 3. 2021

      Nástup do školy k 8.3.2021

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministerstva školstva č.2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021  a v súlade s  uznesením vlády č. 122 z 28.2.2021 s dôrazom na obmedzenie mobility a možnosti zachovania predškolskej a školskej dochádzky prvého stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce obnovuje mestská časť Bratislava-Dúbravka od 8.3. 2021 prezenčné vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni (na druhom stupni naďalej prebieha vyučovanie dištančne).

      Prednostne je určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce mimo bydliska.

      Zároveň sa pre deti prvého stupňa základných škôl obnovuje prevádzka ŠKD a zariadenia školského stravovania pri základných školách.

       

      Pred nástupom do škôl je  potrebné vypísať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (v prílohe), rovnako ostáva zachovaná́ podmienka - negatívny test na Covid-19 zákonného zástupcu dieťaťa.

      Vedenie školy

       

     • Výsledky podľa hodnotenia INEKO

      23. 2. 2021

      Hodnotenie základných a stredných škol za šk. rok 2019/2020

      Inštitút INEKO každoročne prezentuje  verejnosti široký okruh informácií o základných a stredných školách v SR. K dispozícii je celkovo 30 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov. Hodnotenie je zostavené podľa výsledkov z Testovania 9, Testovania 5 a mimoriadnych výsledkov žiakov (napr. umiestnenia žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach) podľa hodnotenia ministerstva školstva.

      Teší nás, že sme opäť v prvej desiatke najúspešnejších škôl v rámci Bratislavského kraja ( spolu 168 škôl, dáta prístupné zo 71 škôl).

      Viac na: https://skoly.ineko.sk/rebricky/

       

       

     • Skvelý výsledok!

      23. 2. 2021

      Okresné kolo Dejepisnej olympiády

      Dňa 11. 2. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Súťaž, ktorá si vyžadovala poctivú prípravu súťažiacich sa zrealizovala online v štyroch kategóriách (od 6. – 9. ročníka). Našu školu reprezentovali Natália Musilová (6.A) a Martin Vavrek (6.A). Obaja súťažiaci obstáli v súťaži veľmi dobre a stali sa úspešnými riešiteľmi súťaže. Natália Musilová získala vo svojej kategórii F fantastické 1. miesto, k čomu jej srdečne gratulujeme!

      Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy!

     • Aktuálne!

      18. 2. 2021

      Základné a materské školy po 22. februári

      Na základe rokovania starostov okresu Bratislava 4, krízového štábu mestskej časti- Bratislava-Dúbravka a prieskumu základných škôl medzi rodičmi bude organizácia základných a materských škôl pokračovať po 22. februári v súčasnom režime.

       

      • Základné školy - Žiaci prvého stupňa základných škôl sa budú naďalej vyučovať dištančne. Tak ako doteraz, bude k dispozícii aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.
      • Materské školy - Materské školy ostanú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

       

      Na základe vývoja situácie zvážime prípadné otvorenie materských škôl od prázdninového týždňa. Základné školy by sa mali podľa situácie otvárať po jarných prázdninách 8. marca 2021.

      Vedenie školy

     • SODB 2021

      16. 2. 2021

      Sčítajte sa aj vy!

      Vážení rodičia,

      od 15.februára až do konca marca sa môžete sčítať! Je to celkom jednoduché. Stačí vyplniť formulár kedykoľvek až do 31. marca na webe www.scitanie.sk, https://www.facebook.com/1475844699093440/posts/4110104495667434/, , alebo online cez aplikáciu v smartfóne.  Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.

      Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení rodičia, pomôžte so sčítaním sa aj svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

      Vyplnením tohto formuláru pomôžete aj našej Dúbravke.

       

     • Fašiangové tradície

      14. 2. 2021

      Karneval online

      Obdobie Fašiangov je každoročne spojené s karnevalom v škole. Keďže je tento rok taký netradičný, rozhodli sa niektoré triedy urobiť si karneval aj online. Spestrili si hodiny karnevalovými kostýmami, maskami a veľmi sa pobavili pri hádaní masiek. Takéto netradičné hodiny sa im veľmi páčili. Aspoň takto si mohli pripomenúť toto pekné karnevalovo - plesové obdobie.

     • Postup do krajského kola

      15. 2. 2021

      Okresné kolo Geografická olympiáda

      Dňa 5. februára sa žiaci 2. stupňa zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády. Súťažilo sa v troch kategóriách, za každú kategóriu reprezentovali našu školu 3 žiaci. Prvýkrát si vyskúšali online formu. Príprava na olympiádu bola náročná predovšetkým v tom, že praktické zručnosti pri vypracovávaní úloh žiaci nadobúdajú oveľa lepšie pri prezenčnej výučbe a potrebujú určitý čas na upevnenie a pravidelné overovanie. V tomto nám momentálna situácia, v ktorej sa nachádzame nepriala, ale pedagógovia aj žiaci urobili maximum pre to, aby sme to zvládli aj v online priestore. Z celkového počtu 9 žiakov máme 7 úspešných riešiteľov. Najväčší úspech dosiahol žiak Marek Repovský z triedy 8.A, ktorý obsadil vo svojej kategórii 1. miesto a postupuje do krajského kola Geografickej olympiády. Blahoželáme!

      Chceme všetkým poďakovať za vynikajúcu reprezentáciu školy a aj rodičom za podporu detí v ich ďalšom rozvíjaní.

     • Boli sme úspešní

      12. 2. 2021

      Okresné kolo Matematickej olympiády - 5.ročník

      Dňa 27. 1. 2021 sa žiaci 5. ročníka našej  školy zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa súťaž uskutočnila formou online.

      Celkom sa do piatackej MO zapojilo 6 žiakov a z nich do okresného kola postúpili traja s najvyšším počtom získaných bodov.

      V okresnom kole v kategórii Z5. školu reprezentovali žiaci: Lujza Marochničová, Olívia Mravcová  a Matej Manczal, všetci z 5.B.  Túto úlohu zvládli veľmi dobre.

      Matej Manczal, získal maximálny počet bodov (18 bodov) a delí sa o 1. miesto   s ďalšími rovnako úspešnými riešiteľmi.

      Lujza Marochničová, získala 17 bodov

      Olívia Mravcová, získala 12 bodov.

      Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Vedenie školy a PK Matematiky ďakuje všetkým zúčastneným za vynikajúcu reprezentáciu a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     • Dôležité!

      10. 2. 2021

      Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní aj po 15. februári

      DETI SA DO ŠKÔL V DÚBRAVKE ZATIAĽ NEVRÁTIA

       

      Základné a materské školy v Dúbravke budú po 15. februári pokračovať v súčasnom režime výučby. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou dnes o tom rokovali starostovia mestských častí spolu s primátorom mesta

       Základné školy - Žiaci prvého stupňa základných škôl sa budú naďalej vyučovať dištančne. Tak ako doteraz, bude k dispozícii aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

       Materské školy - Materské školy ostanú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

      O fungovaní základných a materských škôl po 22. februári bude mestská časť informovať počas tohto pracovného týždňa.

       

      https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/deti-sa-do-skol-zatial-nevratia.html

     • Návrat do školy

      4. 2. 2021

      Žiaci 1.stupňa

      Vážení rodičia,

      ako sme Vás už informovali, na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa  naša škola začína prezenčné vyučovanie  dňa 9. februára 2021 (utorok) pre žiakov 1. stupňa. V pondelok 8. februára sa dezinfikujú priestory školy po víkendovom testovaní. Žiaci 1. stupňa sa v tento deň učia dištančne podľa rozvrhu.

      Triedne pani učiteľky Vás budú cez EduPage kontaktovať, aby zistili Váš záujem o nástup Vášho dieťaťa  do školy aj do ŠKD. Deti, ktoré zostanú doma, sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou v zmysle manuálu „Návrat do škôl".

      V prílohe nájdete Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním osobných údajov.

      Zároveň v prílohe prinášame aj podrobný Manuál k návratu do škôl.

      V súvislosti s povinnosťou preukázať sa negatívnym testom, si môžete rezervovať termín testovania počas tohto víkendu na hociktorom mieste v Dúbravke. Viac informácií je zverejnených aj na:

      https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/odberne-miesta-testovania-6-a-7-februar.html
       

      Ďakujeme za spoluprácu a źeláme nám všetkým pevné zdravie a energiu do ďalších náročných dní.

      Spolu to zvládneme.

      Vedenie školy

       

     • Máme krásne výsledky!

      3. 2. 2021

      Okresné kolo Technickej olympiády

      Dňa 26.11 . 2020 sa konalo okresné kolo Technickej olympiády online formou. Súťaž pozostávala z teoretickej aj praktickej časti. V kategórii A sa naši žiaci Filip Malcher a Martin Navarčik z 8.A umiestnili na 3. mieste a v kategórii B sa Michal Závracký zo 7.B umiestnil na 1. mieste. Všetkým srdečne gratulujeme.
       Michal postupuje do krajského kola, ktoré sa koná vo februári. Držíme palce!

     • Reprezentácia

      19. 1. 2021

      Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

      Dňa 23. 10. 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci deviateho ročníka si preverili nielen teoretické vedomosti z gramatiky a literárnych pojmov, ale aj schopnosť čítať s porozumením. Súťaže sa zúčastnilo 34 deviatakov a do okresného kola postúpila Viktória Šubínová z 9. A.      Z bezpečnostných dôvodov bolo okresné kolo zrealizované online formou a naša žiačka obsadila 9. miesto. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť v súťaži a postupujúcej žiačke za reprezentáciu našej školy.

     • Súťažili sme

      19. 1. 2021

      Školské kolo Dejepisnej olympiády

       

      Dňa 9. 12. 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády, a to netradičným spôsobom. Žiaci 6. ročníka absolvovali test z praveku a staroveku online formou. Do súťaže sa prihlásilo 11 žiakov v kategórii F (6 zo 6.A, 5 zo 6.B), pričom až 10-ti z nich boli úspešnými riešiteľmi (aspoň 60% z testu). Do okresného kola postupujú žiaci: Natália Musilová (získala 88 b) a Martin Vavrek zo 6.A (získal tiež 88 b). Okresné kolo Dejepisnej olympiády je naplánované na 11. 2. 2021.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za vynikajúce výsledky a postupujúcim žiakom želáme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

       

     • Vyhodnotenie

      10. 1. 2021

      Školské kolo Pytagoriády

      Vyhodnotenie 42.ročníka školského kola Pytagoriády žiakov 5.-8. ročníka:

      Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu nastala zmena v spôsobe realizácie školského kola Pytagoriády formou online.

      Kategória P5 – termín 9.12.2020

      Počet súťažiacich : 5.A   8 žiakov

                                      5.B   12 žiakov

      Počet úspešných riešiteľov: 13 žiakov

      Do okresného kola z 5. ročníka postupujú žiaci: Olívia Kernová  5.B – 24b, Denisa Černá 5.A – 22b

      Kategória P6 - termín 10.12.2020

      Počet súťažiacich: 6.A  2 žiaci

                                     6.B   3 žiaci

      Počet úspešných riešiteľov:  3 žiaci

      Zo 6. ročníka postupujú do okresného kola: Michal Gergel 6.A – 20b,  Liliana Sališová 6.B – 17b

      Kategória P7 – termín 10.12.2020

      Počet súťažiacich: 7.A  3 žiaci

      Počet úspešných riešiteľov : 2 žiaci

      Zo 7. ročníka postupujú do okresného kola: Lucia Gálová 7.A – 19b,  Emma Sarah Zuzčáková 7.A – 16b

      Kategória P8 – termín 10.12.2020

      Počet súťažiacich:  8.A  4 žiaci

                                     8.B   1 žiak

      Počet úspešných riešiteľov : 4 žiaci                    

      Z 8. ročníka postupujú do okresného kola: Mia Kernaševičová 8. A – 18b , Marián Poliaček 8.B – 17b

      Ďakujeme všetkým za účasť a držíme palce v okresnom kole!

       

       

       

     • Výnimočný deň

      18. 12. 2020

      Sľub prvákov

      Posledný novembrový deň bol v našej škole veľmi slávnostný... Prijímali sme  našich malých prváčikov do cechu školského. Týmto slávnostným aktom sa prváčence oficiálne zaradili medzi žiakov našej základnej školy.  Je to obdobie, kedy deti začínajú používať ozajstné plniace pero, ktorým môžu písať  prvé naučené písmenká...

      Prinášame Vám krátke video z tohto výnimočného dňa. Potešte sa spolu s nami.

     • Aktuálne!

      18. 12. 2020

      Návrat žiakov do škôl

      Vážení rodičia,

      Ministerstvo školstva zverejnilo manuály pre školy „Návrat do škôl 2021“. Dokument slúži ako návod na spustenie prezenčného vzdelávania od 11. januára 2021 v bezpečnom režime pre všetkých žiakov aj pracovníkov škôl a školských zariadení.

      Školy a školské zariadenia budú pri otváraní tried a návrate k prezenčnej výučbe postupovať podľa epidemiologickej situácie vo svojom regióne.

      Pravidlá zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania podľa epidemiologickej situácie upravuje COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR.

      Touto cesto Vás rodičov žiadame o spätnú väzbu k dotazníku, ktorý máte k dispozícii v Edupage. Termín je do pondelka 21.12. do 11.30h. Po tomto termíne bude škola odosielať výsledky tohto dotazníka, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok antigénových testov. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Vedenie školy.

       

       

     • Zapojili sme sa

      8. 12. 2020

      Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      Vianočný čas nám zmäkčuje srdcia každý rok. Tento čas o čosi viac vzácnejší a popretkávaný láskou a radosťou sme sa rozhodli na Sokolíčke v Školskom klube detí ozvláštniť účasťou v celoslovenskej iniciatíve „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. Spojili sme sily s odberným miestom DC Hrošík v Trnavke a z nápadu poslať domovom dôchodcov pozdravy, napísať list alebo nakresliť sa udialo čosi nevídané. Pani vychovávateľky našli v školských laviciach namiesto veselých žiakov, veselých vianočných škriatkov!  

      Znenazdajky sa v našej herni objavila jedna krabička, hneď za ňou na stole pristála druhá a zrazu naši škriatkovia pochodovali vo štvrtok, 3. decembra, s vyše 40 darčekmi pre  babičky a dedkov, ktorí poväčšine budú sláviť Vianoce v domovoch, cez školské chodby a spoločne balíčky a výrobky s pani vychovávateľkami nakladali do kufra auta a kývali im na rozlúčku.  

      Aktivity v Školskom klube detí sú rozmanité. Budovanie prosociálneho správania je jednou z nich. Vďaka tejto skvelej iniciatíve sme rozvíjali schopnosť kooperácie, pozitívne hodnotiť a rešpektovať druhých a keď sme zdieľali príbehy o našich starých rodičoch, aktívne sme počúvali a rozprávača zasypávali otvorenými otázkami a budovali si tak aj vzťahy v našich triedach.. 

      Ďakujeme hlavne Vám, milí rodičia, za Vašu spoluprácu! Aj vďaka Vám bude babičkám a deduškom v DSS Atlantída Chorvátsky Grob radostnejšie počas tohtoročných Vianoc! 

     • Školské kolo

      7. 12. 2020

      Geografická olympiáda

      Dňa 3. decembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Geografickej olympiády. Sme veľmi radi, že aj v tejto nazvyčajnej situácii sa žiaci rozhodli preukázať svoje vedomosti z oblasti geografie. S radosťou konštatujeme, že všetci zúčastnení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Výsledkovú listinu prikladáme v prílohe.

      Tým najlepším srdečne gratulujeme a budeme držať palce v okresnom kole!

     • Zmena rozvrhu online hodín

      4. 12. 2020

      Informácia pre 2.stupeň

      Milí rodičia a žiaci vzhľadom k úprave rozvrhu na našej škole dochádza aj k zmene v online rozvrhu na druhom stupni. Od pondelka 7. decembra dochádza k presunu niektorých hodín v rámci dňa aj v rámci celého týždňa. Počet hodín v jednotlivých ročníkoch zostáva zachovaný, rovnako psychohygienické zásady ohľadom počtu hodín na jeden deň.

      Venujte pozornosť tomuto oznamu, všetky vyučovacie hodiny so môžete skontrolovať v Edupage cez rozvrh alebo triednu knihu, rovnako aj  cez kalendár v platforme MS Teams.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Vedenie školy

       

     • Vianočná ozdoba 2020

      25. 11. 2020

      Výtvarná súťaž

      Centrum voľného času Klokan v Bratislave pod záštitou starostu Dúbravky RNDr. Martina Zaťoviča a námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Zdenky Zaťovičovej vyhlasuje výtvarnú súťaž Vianočná ozdoba 2020 pre všetky deti a mládež vo veku od 5 do 15 rokov. Pošlite nám fotku Vašej vlastnoručne vyrobenej ozdoby a hrajte o zaujímavé ceny.

      V prílohe nájdete elektronickú prihlášku do súťaže.

     • Kampaň boja proti AIDS

      16. 11. 2020

      Červené stužky

      Aj tento školský rok sa naši žiaci 7.,8. a 9. ročníka zapojili doceloslovenskej kampane boja proti AIDS s názvom Červené stužky. Vytvorili krásne výtvarné práce na tému Logo pre Červené stužky. Z mnohých zaujímavých nápadov mohli postúpiť do celoslovenského kola len tri. Porota vybrala práce,  ktoré vytvorila Lea Geczíková 7.B, LenkaKubincová 8.A a Linda Zjavková 8.B. Držíme dievčatám palce a všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme.

       

     • Dôležité!

      29. 10. 2020

      Nástup žiakov do školy po celoplošnom testovaní

      Vážení rodičia,

      Ministerstvo školstva vydalo usmernenie  k postupu materských a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020.

      Usmernenia k nástupu žiakov do školy po celoplošnom testovaní je obsiahnuté v bode 8 a 10:

      bod 8.

      Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT –PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID 19.

      bod 10.

      Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13abod A.2 ods. 11Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

       

      Celé znenie Usmernenia nájdete v prílohe.

       

       

     • Zrušenie "Riaditeľského voľna" dňa 29.10.2020

      27. 10. 2020

      Vážení rodičia,

          z dôvodu zmeny termínu celoplošného testovania na Covid -19 sa riaditeľské voľno pre žiakov  1. stupňa dňa 29.10.2020 /štvrtok/  r u š í .  

      Vyučovanie 1. až 4. ročníka bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín a  ŠKD bude v prevádzke do 16,30 hod.

      V prípade aktuálnych zmien, Vás budeme včas informovať.

      Za porozumenie ďakujeme

       

                                                                                                              vedenie školy

     • Prechod na dištančné vzdelávanie

      23. 10. 2020

      Žiaci II. stupňa

      Vážení rodičia,

      Od 26. októbra prechádzajú žiaci II. stupňa na dištančné vzdelávanie až do odvolania. Online vyučovanie bude od pondelka realizované prostredníctvom Office 365 – Microsoft Teams. Všetci žiaci majú vytvorené kontá. Rozvrh online hodín dostanú žiaci v priebehu dnešného dňa od svojich TU. Účasť na online vyučovaní je povinná.

      Veríme, že prechod na dištančné vzdelávanie spoločne zvládneme v zdraví a žiaci sa nám do školských lavíc vrátia čo najskôr.

      Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka

      Mgr. Tatiana Valachovičová, zást. RŠ

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne pre žiakov 1.stupňa

      19. 10. 2020

       

                 

           Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje

      žiakom 1. stupňa z organizačných dôvodov dňa 20.10.2020 (utorok) riaditeľské voľno.

            Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD pri Základnej škole, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava.

      Školská jedáleň bude v prevádzke len pre žiakov 5.-9. ročníka.

       

       

        Mgr. Daniela Ďurkovská

                 riaditeľka školy

       

     • First Lego League

      7. 10. 2020

      Vedecko - technická súťaž

      Milí žiaci,

      radi by sme Vám pripomenuli možnosť zapojiť sa do 13-teho ročníka slovenského kola prestížnej celosvetovej vedecko-technickej súťaže FIRST® LEGO® League. 

      Účasťou na súťaži FIRST® LEGO® League a prípravou jednotlivých zadaní žiaci vďaka obľúbenej stavebnici rozvíjajú svoje zručnosti, projektové a kritické myslenie, tímovú spoluprácu a kreativitu, hravým spôsobom sa učia základy robotiky a zdokonaľujú svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. 

       

      Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa vo vekových kategóriách: 

      FIRST® LEGO® League Challenge pre deti vo veku 10 - 16 rokov a

      FIRST® LEGO® League Explore pre deti vo veku 6 - 10 rokov.

       

      Registrovať svoj tím môžete do 18. októbra 2020 na našej stránke: https://www.fll.sk/main/fll-na-slovensku/informacie-pre-timy

       

      Záštitu nad súťažou FIRST® LEGO® League na Slovensku prevzala prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová.

      Zároveň by sme Vás radi informovali, že Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Nadácia Pontis a občianske združenie First LEGO League (FLL) Slovensko podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Našim spoločným cieľom je podporiť na školách rozvoj vedeckého myslenia, technických zručností a tímovej spolupráce žiakov.

      V súvislosti s nepriaznivo sa vyvíjajúcou pandemickou situáciou budú súťažné kolá v tomto ročníku prebiehať online (prostredníctvom pripravovanej online platformy). Ak by to situácia dovolila, veľmi radi zorganizujeme klasické regionálne súťaže za účasti tímov.

      Viac informáciío súťaži nájdete na našej stránke: www.fll.sk 

      Sledovať nás možete aj na sieťach: www.facebook.com/FLLSK a https://www.instagram.com/fll_slovakia 

      V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme a poradíme.

       

      FLL Slovensko o.z.
      Mlynská dolina 41
      81102 Bratislava
      IČO: 45784736, DIČ: 2120614639

     • Aktuálne

      6. 10. 2020

      Krúžková činnosť na škole

      Vážení rodičia,

       

      podľa pokynov Ministerstva školstva sa krúžková činnosť  na školách až do odvolania neuskutoční.

      Všetky aktualizované opatrenia k zabráneniu šírenia Covid 19 nájdete na tomto odkaze:

       https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • Prevádzka ŠKD

      1. 10. 2020

      Zmena od 1. októbra

      Školský klub detí je od 1.októbra v prevádzke od 6.30 do 17.00hod.

      OZNAMUJEME ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM ŽIAKOV, ŽE OD 1.10.2020 ZRIAĎOVATEĽ  ZŠ Sokolíkova, MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA OTVÁRA RANNÚ ČINNOSŤ A POPOLUDŇAJŠIU ČINNOSŤ ŠKD ZA TÝCHTO PODMIENOK:

      1.     ŽIACI MUSIA MAŤ POVINNE RÚŠKA PO CELÝ ČAS POBYTU V  RANNEJ A ZÁVEREČNEJ ŠKD, nakoľko prichádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried.

      2.     ZABEZPEČIŤ HYGIENICKÉ OPATRENIA A BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA 

      3.      R-O-R (RÚŠKO-ODSTUP-RUKY)

      Ranná činnosť v ŠKD od 1.10.2020:

      VSTUP VÝHRADNE CEZ ŽIACKY VCHOD od 6.30 do 7.15hod.

      ranný filter  –  rúško, meranie teploty, dezinfekcia rúk

      ZÁKAZ VSTUPU RODIČOM A CUDZÍM OSOBÁM DO BUDOVY ŠKOLY

       

      Záverečná činnosť v ŠKD od 1.10.2020 prebieha od 16.00 h do 17.00 h 

      Upozorňujeme rodičov, že žiaci 1. stupňa navštevujúci ŠKD musia mať rúška pri každom zmiešavaní žiakov z jednotlivých tried.

       

      Ďakujeme všetkým rodičom našich detí za spoluprácu a trpezlivosť pri dodržiavaní  pokynov pre zabezpečenia spoločného zdravia nás všetkých.

     • Európsky týždeň športu

      28. 9. 2020

      Biatlon na Sokolíčke

       

       

      Každý rok sa zapájame do nádherného celoeurópskeho projektu Európsky týždeň športu, ktorý nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú  pandémiu, kladie vyšší dôraz na dôležitosť pohybu aj na fyzické a duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá spája ľudí  a nabáda ich k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Vybrali sme tento rok pre žiakov šport, v ktorom Slovensko dosiahlo vynikajúce výsledky. Preto sme sa rozhodli ponúknuť im možnosť vyskúšať si ho, samozrejme za dodržania všetkých hygienických opatrení.Posúďte sami.

     • Dôležitá informácia

      22. 9. 2020

      Triedne aktívy ZRŠ

      Važení rodičia,

      dňa 23. septembra 2020 sa uskutočnia Triedne aktívy ZRŠ. V ten istý deň sa uskutoční aj Rada rodičov v spoločenskej miestnosti školy (triedni dôverníci obdržali pozvánku elektronicky).

      Prezenčná forma TA ZRŠ (fyzická prítomnosť v budove školy):

      1.A, 1.B, 1.C, 1.D

      2.A, 2.D

      3.A, 3.B,3.C

      4.B

       

      Vstupy zákonných zástupcov z jednotlivých tried do budovy školy nájdete v prílohe. Žiadame Vás o dodržanie časového harmonogramu, vyplnenie Vyhlásenia návštevníka školy a dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení (povinné rúško, meranie teploty a dezinfekcia rúk).

       

      Dištančná forma TA ZRŠ (elektronicky - formu komunikácie s rodičmi si zvolí TU):

      2.B, 2.C

      4.A, 4.C

      5. až 9. ročník

       

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy.

       

       

       

       

     • Pre rodičov

      18. 9. 2020

      Triedne aktívy a voľby do Rady školy

       

      Vážení rodičia, v čase pandemickej situácie pristupujeme k upravenej forme TA ZRŠ. Prvý triedny aktív sa uskutoční v stredu 23. septembra 2020 nasledovne:

      1. až 3. ročník - v budove školy o 17.30h. Vstupy budú regulované cez volebný a hlavný vchod. Každý rodič prejde kontrolným filtrom - rúško, teplota, dezinfekcia.

      4. až 9.ročník - elektronickou formou prostredníctvom Edupage. Všetky informácie budú odoslané v stredu po skončení zasadnutia Rady rodičov.

      Rada rodičov (zástupcovia jednotlivých tried) zasadne 23. septembra 2020 v školskej jedálni o 16.30h. Zástupcovia rodičov z jednotlivých tried dostanú elektronicky program v utorok 22. septembra.

      Na Rade rodičov bude zostavená kandidátka pre voľbu 4 zástupcov do Rady školy pri ZŠ Sokolíkova a schválené všetky poplatky na šk. rok 2020/2021.

      Funkčné obdobie Rady školy je 5 rokov. Hlasovanie sa uskutoční per rollam cez Edupage v čase od štvrtka 24. 9. od 8.00h do piatku 25.9. do 24.00h.

      Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy budú zverejnené v pondelok po 16.00h na Edupage a web stránke školy.

     • Prispievame, pomáhame...

      16. 9. 2020

      Biela pastelka 2020

      Dńa 18. septembra (piatok) sa na našej škole uskutoční zbierka Biela pastelka 2020. Výťažok zbierky je určený na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Vďaka tejto finančnej pomoci pomáhame nevidiacim a slabozrakým s výučbou čítania a písania Braillovho písma, s nácvikom pohybu s bielou palicou, organizujú sa kurzy práce s kompenzačnými pomôckami, nácvik sebaobslužných činností (napr. varenie, upratovanie...) a špeciálne poradenstvo.

      Zbierku oragnizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ambasádorkou 19. ročníka zbierky je slovenská moderátorka Adela Vinczeová.

      Ak ste ochotní prispieť na túto zbierku, zodpovední žiaci budú v piatok zbierať v triedach I. a II. stupňa do pokladničky určenej na túto zbierku. Za váš príspevok vopred ĎAKUJEME.

     • Oznam pre rodičov 1.stupňa

      16. 9. 2020

      Športová akadémia Mateja Tótha

      ZŠ Sokolíkova otvára pre žiakov I. stupňa tréningy všeobecnej športovej prípravy O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

      Tréningy:

      1.a 2.ročník pondelok a štvrtok od 13.45 do 14.45

      3.a 4.ročník pondelok a štvrtok od 15.00 do 16.00

      Cena za mesiac je 24 Eur.

      5% zľava pri platbe za polrok.

      10% zľava pri platbe za celý školský rok.

      Prihlasovanie: záujem môžete nahlásiť  u trénerky: do 25. 9. 2020

      Kontakt:

      Viera Litváková

      zavadovav@gmail.com

      0905 667 949

       

     • Dôležitý oznam!

      11. 9. 2020

      Zmena vstupov žiakov do školy od 14.septembra 2020

      Harmonogram a organizácia príchodov žiakov do školy

      Platný pre žiakov 1.stupňa a  2.stupňa od 14.septembra 2020.

       

      Vchod A (hlavný vchod od Sokolíkovej)

      7.30  - 1.B

      7.35   - 4.C

      7.40  - 4.B

      7.45  - 5.B

      7.50  - 9.A

      7.55  - 9.B

      Vchod B (volebný vchod od Sokolíkovej)

      7.30 – 1.D

      7.35  - 2.A

      7.40 -1.A

      7.45 – 1.C

      7.50 - 6.A

      7.55 - 7.B

      Vchod C (žiacky vchod)

      7.30 – 2.D

      7.35 – 2.B

      7.40 – 3.B

      7.45 – 5.A

      7.50 – 7.A

      7.55 – 6.B

      Vchod D (vchod cez podlubie)

      7.30 – 2.C

      7.35–  3.C

      7.40 – 4.A

      7.45 – 3.A

      7.50 – 8.A

      7.55 – 8.B

       

       

      Žiadame o dodržiavanie harmonogramu!!!

     • Upozornenie

      8. 9. 2020

      Vzdelávacie poukazy

      Vážení rodičia, dňa 9.septembra bude všetkým žiakom odovzdaný vzdelávací poukaz. Je potrebné ho podpísať a odovzdať TU. Ponuka krúžkov, z ktorých si budete môcť vybrať bude zverejnená najneskôr v piatok 11. septembra na Edupage a web stránke školy. Návratku žiak obdrží od TU. Ak si z ponuky krúžkov na našej škole nevyberiete, finančné prostriedky budú použité na doplnenie knižného fondu žiackej knižnice. V prípade, že chcete vzdelávací poukaz odovzdať v inej inštitúcii (ZUŠke), nahláste to prostredníctvom žiaka TU.

     • Dôležité!

      4. 9. 2020

      Úprava organizácie vyučovania od 7. do 14. septembra 2020

      Milí rodičia, od pondelka 7.septembra upravujeme organizáciu vyučovania podľa špeciálnych usmernení Ministerstva školstva a RÚVZ nasledovne:

      1.ročník  - 3 vyučovacie hodiny, počas 4. vyučovacej hodiny obedovanie /stolovanie.

      2. – 4.ročník -  4 vyučovacie hodiny

      2.stupeň -  5 vyučovacích hodín, vyučovanie začína 2. vyuč hodinou

                       -  ukončenie vyučovania: 13.15h - 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A

                                                                13.30h -7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

      Žiadame o dodržiavanie harmonogramu príchodov a vstupov všetkých žiakov do budovy školy!

       

      OBEDOVANIE

      I. stupeň

      1. ročník od 11:00h – 11:35h
      2. ročník od 11:40h – 12:10h
      3. ročník od 12:15h – 12:40h
      4. ročník od 12:45h – 13:10h

      II.stupeň

             5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A – od 13:15h

             7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B – od 13:30h

       

      Ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu.

     • INFORMUJEME

      2. 9. 2020

      Vstupy žiakov do budovy školy

       

       

      Harmonogram a organizácia príchodov žiakov do školy

      Platný pre žiakov 1.stupňa od 3.septembra a pre žiakov 2.stupňa od 7.septembra 2020.

       

      Vchod A (hlavný vchod od Sokolíkovej)

      7.30  - 1.B

      7.40   - 4.C

      7.50  - 4.B

      8.40  - 9.A

      8.45  - 9.B

      8.55  - 5.B

      Vchod B (volebný vchod od Sokolíkovej)

      7.30 – 1.D

      7.35  - 2.A

      7.40 -1.A

      7.45 – 1.C

      8.40 - 6.A

      8.45 - 7.B

      8.50 – 8.B

      Vchod C (žiacky vchod)

      7.30 – 2.D

      7.40 – 2.B

      7.50 – 3.B

      8.40 – 5.A

      8.45 – 7.A

      8.50 – 6.B

      Vchod D (vchod cez podlubie)

      7.30 – 2.C

      7.35–  3.C

      7.40 – 4.A

      7.45 – 3.A

      8.40 – 8.A

       

      Žiadame o dodržiavanie harmonogramu!!!

     • Informácia pre rodičov a žiakov

      2. 9. 2020

      Organizácia vyučovania na 3. a 4. septembra 2020

      Organizácia  dňa 3.septembra 2020 (štvrtok)

      1. stupeň: Zábavné dopoludnie (v exteriéri školy)

      Nástup žiakov od 7.30 do 8.00h (cez pridelený vchod)

      Ukončenie: 11.40h

       

      2. stupeň: Branný kurz (v exteriéri školy)

      Nástup žiakov: o 9.00h na školskom dvore

      Ukončenie: 11.40h (suchý obed len prihlásení žiaci)

       

      Organizácia  dňa 4.septembra 2020 (piatok)

      1.stupeň: Didaktické hry (v exteriéri školy)

      Nástup žiakov od 7.30 do 8.00h (cez pridelený vchod)

      Ukončenie: 11.40h

       

      2. stupeň: Účelové cvičenie (v exteriéri školy)

      Nástup žiakov: o 9.00h na školskom dvore

      Ukončenie: 11.40h (suchý obed len prihlásení žiaci)

       

      V prípade nepriaznivého počasia sa vyučovanie uskutoční v triedach.

       

     • Dôležité!

      31. 8. 2020

      Upravené podmienky prevádzky školy a vnútorný režim od 2.9.2020 do 14.9.2020

       

      • Prevádzka školy bude zabezpečená od 7:30 do 16:30 hod.
      • Príchod žiakov do školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.00h pre žiakov 1.stupňa  a od 8.40 do 8.55h pre žiakov 2.stupňa.
      •  Pri rannom vstupe do školy sa uskutoční ranný filter žiakov– meranie teploty bez záznamu a dezinfekcia rúk
      • Každý žiak je povinný v prvý deň pri nástupe odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do budovy vpustiť.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.
      • V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
        

      Vyučovací proces:  

      • Uskutoční sa podľa rozvrhu hodín.  Na 1.stupni  bude vyučovanie trvať 4 vyučovacie hodiny, na 2 stupni 5 vyučovacích hodín. Žiaci 2.stupňa nastupujú na vyučovanie na 2. vyučovaciu hodinu, ktorá začína 8.55h a vyučovanie končia o 13.30h.
      • V prípade priaznivého počasia bude časť vyučovacieho procesu prebiehať v exteriéri školy.
      • Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a nepedagogický zamestnanec školy je povinný nosiť rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Triedy sa nedelia na skupiny,  v ktorých sa zmiešavajú triedy, telesná a športová výchova sa realizuje výlučne vo vonkajších priestoroch školy, v školskom športovom areáli, v prípade nepriaznivého počasia bude teoretická príprava v triede. Telocvične sa do 20. septembra 2020 nevyužívajú. Na výučbu sa využívajú iba kmeňové triedy.
      •  Dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov sa vykonáva sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
      • Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.
      • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese a budú vykonávať opatrenia na zabránenie premiešavaniu skupín.

       

      Stravovanie v školskej jedálni:

      • Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.
      • Obedy v školskej jedálni sú kvôli nariadeným opatreniam  organizované tak, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov a za prísnych hygienických opatrení.
      • Každý pedagogický zamestnanec dohliada na obedovanie žiakov a po odobedovaní svojej triedy dezinfikuje stôl.
      • V školskej jedálni sa zdržiavajú len žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ.
      • Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:20h -14:00h po triedach podľa stanoveného harmonogramu.
      • Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky alebo vydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s dávkovačom dezinfekcie.
      • Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým hygienicky zabaleným príborom.
      • Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.

       

      Prevádzka školského klubu detí:

      • ŠKD bude v prevádzke do 16:30 hod.
      • Vzhľadom  k tomu, že žiaci sa v oddeleniach nemôžu premiešavať oddelenia 2.D, 3.C, 4.B a 4.C  budú v prevádzke len do 15.00h.
      • Ak sú žiaci odprevádzaní do a zo školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • V čase od obeda do 16:30hod  je každé oddelenie (trieda) s prideleným pedagógom.
      • V prípade priaznivého počasia trávia deti čas vonku.
      • Ranná služba v ŠKD nie je zabezpečovaná.
      • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

      Povinnosti žiakov:

      • Dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná.
      • Žiaci prvého stupňa majú v triede odporúčané nosiť rúško, žiaci druhého stupňa nosia v triede povinne rúško. Všetci žiaci sú povinní v spoločných vnútorných priestoroch budovy školy nosiť rúška. Výnimkou sú žiaci, ktorí majú chronické dýchacie ochorenia, kožné ochorenia tváre a poruchy autistického spektra na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží zákonný zástupca žiaka. Aj takýto žiaci majú pohotovostné rúško, jeho používanie reguluje zodpovedný pedagóg.
      • Každý žiak nosí každý deň do školy 2 rúška a má vlastné  papierové vreckovky.
      • Žiaci dodržiavajú stanovené časy vstupov do budovy školy a nezhromažďujú sa pred budovou školy.

      Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

      • Predkladá, prostredníctvom svojho dieťaťa, pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
      • Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti (izolačky) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorý následne kontaktuje pediatra dieťaťa.
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.
      • Rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania.
      • Rešpektuje zákaz zhromažďovania osôb pred školou a v areáli školy.
      • Rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy.

       

      Škola sa riadi manuálom MŠVVaŠ SR a usmerneniami RÚVZ.

      V zmysle Manuálu MŠVVaŠ SR je pre školy vytvorený tzv. semafor–tri fázy chodu škôl –zelená, oranžová a červená, ktorý tvorí i prílohu tohto dokumentu.

     • Dôležité!

      28. 8. 2020

      Oznam školskej jedálne

      Žiadame rodičov, ktorí ešte neodovzdali  Prihlášku na stravovanie v ŠJ , aby tak urobili najneskôr do 31.08.2020.

      V opačnom prípade nebude môcť byť dieťaťu vydaná strava.

      Na základe tejto prihlášky je dieťa záväzne prihlásené na stravu od 2. 9. 2020.

      II.stupeň - doplňujúca informácia pre žiakov

      Dňa 3. 9. a 4.9. 2020 bude žiakom druhého stupňa poskytnutý obed formou „suchého balíčka“ (obložená bageta, nápoj, ovocie). Kto nemá záujem o tento typ obedu, je potrebné aby sa odhlásil najneskôr do 2. 9. 2020 do 14.00 hod. 

       

      Ďakujem 

      Čuboňová Zuzana, vedúca ŠJ

     • Začiatok školského roka

      27. 8. 2020

                                            2.september 2020

      Začiatok školského roka – nástup do školy

      2.september 2020 (streda)

      Nástup žiakov:

      1.ročník – nástup o 8.00h

       Vchod A (hlavný vchod od Sokolíkovej)  - 1-B a 1.D

      Vchod B (volebný vchod od Sokolíkovej) - 1.A a 1.C

      Žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy školy v sprievode iba jedného  zákonného zástupcu.

       

      2. až 4. ročník – nástup o 9.00h

      5. až 9.ročník – nástup o 10.00h

      Žiaci 2. až 9. ročníka  za priaznivého počasia do budovy školy nevstupujú. Zahájenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore. TU si svoje triedy zhromaždia na vopred určenom stanovišti.

      Nakoľko žiaci budú v exteriéri, žiadame rodičov, aby dohliadli na to, aby mali žiaci so sebou jedno pohotovostné rúško. TU vykoná ranný filter (meranie teploty bez záznamu). Žiak odovzdá TU Vyhlásenie zákonného zástupcu (v prílohe).

       

      Ukončenie vyučovania:

      Pre žiakov 2. až 4. ročníka o 10.00h.  Po skončení vyučovania je zabezpečený ŠKD.

      Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 11.00h

       

      Obedovanie:

      II.stupeň – od 11.00h do 11.35h  

      2.– 4.ročník -  od 11.35h do 12.00h

      1.ročník –od 12.00h

      Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom!

       

      Prevádzka ŠKD je do 15.00h.

      Vyzdvihovanie žiakov 2.až 4.ročníka o 10.00h alebo od 12.00h na školskom dvore.

      Ospravedlňujeme sa, šatne sa až do odvolania nepoužívajú.

       

      Mgr. Daniela Ďurkovská

      Riaditeľka školy

     • Informácia pre rodičov:

      3. 7. 2020

      Preplatky za krúžky v šk.r. 2019/2020

      Vážení rodičia, nakoľko sa pre mimoriadne prerušenie vyučovania nemohli realizovať žiadne a teda ani platené krúžky, žiadame rodičov dotknutých žiakov, aby sa do 31.07.2020 písomne vyjadrili, či žiadajú vypočítaný preplatok vrátiť alebo ho použijú v novom školskom roku 2020/2021.

      V prípade žiadosti o vrátenie preplatku je potrebné uviesť:

      -           názov krúžku,

      -           vedúceho krúžku,

      -          meno žiaka, triedu, ktorú žiak navštevoval v školskom roku 2019/2020

      -           IBAN, na ktorý sa preplatok pošle

      Mail: Lucia Tymkowska ltymkowska@gmail.com

      Ďakujem za spoluprácu.

       

      Mgr.Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy

     • Dôležité informácie pre rodičov a žiakov!!!

      16. 6. 2020

      Informácie o úprave organizácie a výchovno - vzdelávacieho procesu od 22. júna

      Od pondelka 22. júna:

      Žiaci I.stupňa pokračujú v nastavenom režime bez zmeny.

      Žiaci II.stupňa:

       5.ročník  - žiaci budú počas celého týždňa vo svojich triedach s TU a vyučujúcimi v danej triede) - príchod do školy od 7.40h.

      Nástup žiakov 6. až 9. ročníka je nasledovný:

      9.ročník - 22.6.(pondelok)

      8.ročník - 23.6.(utorok)

      7. ročník - 24.6.(streda)

      6.ročník - 25.6.(štvrtok)

      Vyučovanie bude od 8.00 do 12.30h.

      Vstup žiakov 2.stupňa od 7.40h do 7.55h cez žiacky vchod.

      Nie je potrebné sa čipovať.

      Žiadame všetkých  žiakov, aby sa v daný deň dostavili do školy za účelom odovzdávania, učebníc, kľúčov od skriniek a čipov. Ak sa žiak vyučovania v príslušný deň nezúčastní, je potrebné odôvodniť neprítomnosť a dohodnúť podmienky na odovzdanie všetkých potrebných vecí s TU!

      V prípade, že má niekto záujem o obed v daný deň, je potrebné sa individuálne prihlásiť u vedúcej ŠJ.

     • Dôležité!

      11. 6. 2020

      Organizácia výchovy a vzdelávanie od 15.júna 2020

      Informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese od 15. júna 2020

       

      Milí rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 28.5.2020 s účinnosťou od 10. júna 2020 upravujeme organizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu od 15.6.2020 nasledovne:

      • Všeobecné hygienicko – epidemiologické opatrenia budú naďalej dodržiavané pri plnení obsahu a formy všetkých vzdelávacích a záujmových činností.
      • Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.
      • Škola má obmedzenú prevádzku, max. 10 hodín denne. Rozdelenie detí do skupín sa ruší, rušia sa aj obmedzenia počtu žiakov v triede, rozdelení žiaci budú zaradení do kmeňovej triedy a do kmeňového oddelenia ŠKD.
      • Meranie teploty žiakov bude realizované v triedach (ranný filter).
      • Riziková skupina zamestnancov školy má právo do školy nenastúpiť. Všetky triedy nebudú mať svojich triednych učiteľov. Viesť triedu môže akýkoľvek pedag. zamestnanec (napr. učiteľ II. stupňa).
      • Škola bude mať prevádzku od 7.30 do 17.00h. Žiadame rodičov o dodržanie vymedzeného času.
      • Odchod žiakov z ŠKD bude možný len organizovane v presne vymedzených časových intervaloch a to o: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30.

      •       Ranný vstup do budovy bude cez žiacky vchod od 7.30 do 7.55h. Po 7.55h vstup výhradne cez hlavný vchod od Sokolíkovej.

      • V prvý deň nástupu žiak, ktorý prichádza do školy po prvýkrát od prerušenia

      vyučovania, musí odovzdať vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.

      • V prípade, že žiak toto potvrdenie nepredloží, nebude žiakovi umožnený vstup do

      budovy školy!!!

      • Žiak vstupuje do budovy školy bez rodiča podľa pokynov poverenej osoby.

      •     Prezúvanie žiakov je dobrovoľné. Šatňové skrinky sa nebudú používať. Prezuvky je potrebné priniesť v samostatnom vrecúšku, topánky odložiť na lavičku v triede a po skončení vyučovania prezuvky zbaliť a odniesť domov (každý deň).

      • V prípade, že žiak bude v škole chýbať viac ako 3 dni, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      • Žiak je povinný každý deň priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek. Žiaci budú nosiť rúška len v spoločných priestoroch (chodby a toalety). V triede rúška nosiť nemusia.

      • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu na základe odporúčaní ŠŠI. Vyučovanie bude realizované blokovo, informácie o rozvrhu poskytne rodičom a žiakom TU.

       Od 11.15 začína obed a popoludňajšie aktivity. Rozpis obedovania sa nemení.

      11.30 končí vyučovanie pre 1. až 3. ročník

      12.00 končí vyučovanie pre 4. ročník

      12.30 končí vyučovanie pre 5. ročník

      17.00 končí prevádzka ŠKD

      • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí nevyužijú možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu, zabezpečí škola v rámci svojich možností.

      Ročníky 6. – 9. pokračujú v online vzdelávaní. Žiaci

      • Žiaci, ktorí nastúpia do školy, budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni (je potrebné žiaka individuálne prihlásiť) v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.

      Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť v tejto náročnej situácii.

       

      V Bratislave 11.6.2020                                     Mgr. Daniela Ďurkovská, RŠ

       

     • Dôležité!

      5. 6. 2020

      Úprava ranných vstupov žiakov

      Milí rodičia,

      chceme sa vám poďakovať za ukážkové dodržiavanie ranných príchodov do školy. Celý týždeň sme sledovali príchody detí a nakoľko je systém zabehnutý rozhodli sme sa ranné vstupy od pondelka 8.6. upraviť nasledovne:

      Ranný vstup do budovy bude organizovaný nasledovne:

      Žiacky vchod:

      7.30   2. skupina - 1.B

      7.40   3. skupina - 1.C

      7.50   5. skupina – 2.B

      8.00   6. skupina – 2.C+1.D

      8.10   14. skupina – 5.B

       

      Volebný vchod (od Sokolíkovej ulice):

      7.30   1. skupina - 1.A

      7.40   4. skupina - 2.A+1.D

      7.50   9. skupina. – 3.B

      8.00   11. skupina – 4.A

      8.10   15. skupina – 5.C

       

      Bočný vchod (cez podlubie školy od školského ihriska):

      7.30   7 skupina - 2.D+1.D

      7.40   8 skupina - 3.A

      7.50   10 skupina – 3.C

      8.00   12 skupina – 4.B

      8.10   13 skupina – 5.A

       

       

       Veríme, že skorší nástup starších žiakov vám rodičom tiež uľahčí rannú organizáciu. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Čestné vyhlásenie rodiča

      29. 5. 2020

      Aktualizované usmernenie ministra školstva

       

      Milí rodičia,

      dnes bolo aktualizované rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania. Jeho súčasťou je aj upravená príloha - Čestné vyhlásenie rodiča. V novom tlačive bol zmeneý text „do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.“ na „do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.“ Dôvodom zmeny je rozšírenie prístupnosti škôl aj pre deti zdravotníkov, ktorí používajú štíty a ďalšie ochranné pomôcky pri kontakte s chorými na Covid19 a tým neprichádzajú do priameho styku, ale len do styku.

      Žiadame vás podľa vašich možností vytlačiť si toto nové tlačivo (v prílohe), predovšetkým rodičia v prvej línii. Riaditeľka školy rozhodla a umožňuje vám, ktorí už máte tlačivo vyplnené a pripravené na pondelok dopísať slovo "priameho" do pôvodného tlačiva (záleží nám aj na životnom prostredí).

      Ospravedlňujeme za tieto zmeny, o ktorých sme sa aj my dozvedeli teraz.

      Želáme vám všetkým príjemný víkend.

       

       

     • Dôležité!

      28. 5. 2020

      Informácie o upravenom výchovno - vzdelávacom procese od 1.6. 2020

      Milí rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa od 1.6.2020 obnovuje školská dochádzka, školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

      https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/rozhodnutie%20ministra%2022.5.pdf

       Obnovená prevádzka školy bude za sprísnených hygienických opatrení.

      • Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.
      • Škola má obmedzenú prevádzku, max. 9 hodín denne. Rozdelenie detí do skupín s max. počtom 20 prináša zvýšenú personálnu náročnosť.
      • Riziková skupina zamestnancov školy má právo do školy nenastúpiť. Všetky skupiny nebudú mať svojich triednych učiteľov. Viesť skupinu môže akýkoľvek pedag. zamestnanec (napr. učiteľ II. stupňa).
      • Do ŠKD budú zaradení žiaci 1. – 3. ročníka, personálne a kapacitné podmienky nám nedovoľujú zabezpečiť ŠKD pre 4. ročník.
      • Škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.30
      • Odchod žiakov z ŠKD bude možný len organizovane v presne vymedzených časových intervaloch a to o: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

       • Prihlásení žiaci sú už zaradení do skupín s maximálnym počtom 20. Žiaci nemusia byť zadelení do pôvodnej triedy. Dodatočné prihlásenie dieťaťa už nie je možné. Skupiny sú stabilné počas jedného celého týždňa. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami. Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže urobiť riaditeľ zmenu v nasledujúcom týždni (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

      •  Ranný vstup do budovy bude organizovaný nasledovne:

      Žiacky vchod:

      7.30   2. skupina - 1.B

      7.45   3. skupina - 1.C

      8.00   5. skupina – 2.B

      8.15   6. skupina – 2.C+1.D

      8.30   14. skupina – 5.B

       

      Volebný vchod (od Sokolíkovej ulice):

      7.30   1. skupina - 1.A

      7.45   4. skupina - 2.A+1.D

      8.00   9. skupina. – 3.B

      8.15   11. skupina – 4.A

      8.30   15. skupina – 5.C

       

      Bočný vchod (cez podlubie školy od školského ihriska):

      7.30   7 skupina - 2.D+1.D

      7.45   8 skupina - 3.A

      8.00   10 skupina – 3.C

      8.15   12 skupina – 4.B

      8.30   13 skupina – 5.A

      • Žiadame rodičov o dodržanie časového harmonogramu ranného nástupu žiakov! Individuálny vstup

       nie je možný. Rovnako nie je možné dieťa priviesť počas vyučovania (napr. po návšteve lekára).

      • V prvý deň nástupu musí žiak odovzdať vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.
      • V prípade, že žiak toto potvrdenie nepredloží, nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy!!!
      • Rodič aj žiak musia mať pri príchode do školy rúško (žiak aj náhradné rúško v taške).
      • Žiakovi bude po príchode zmeraná teplota (nad 37,2 °C žiak nemôže nastúpiť na vyučovanie)

      a vydezinfikované ruky.

      • Žiak vstupuje do budovy školy bez rodiča podľa pokynov vyučujúceho.

      Prezúvanie žiakov je dobrovoľné. Šatňové skrinky sa nebudú používať. Prezuvky je potrebné priniesť

      v samostatnom vrecúšku, topánky odložiť na lavičku v triede a po skončení vyučovania prezuvky zbaliť a odniesť domov (každý deň).

      • V prípade, že žiak bude v škole chýbať viac ako 3 dni, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      • Žiakovi bude denne pri vstupe do budovy meraná teplota a bude povinný vydezinfikovať si ruky.

      • Žiak je povinný každý deň priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek. Žiaci budú nosiť rúška len v spoločných priestoroch (chodby a toalety). V triede rúška nosiť nemusia.

      • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu na základe odporúčaní ŠŠI. Vyučovanie bude realizované počas 4 vyučovacích hodín blokovo, informácie o rozvrhu poskytne rodičom a žiakom TU.

       Od 11.15 začína obed a popoludňajšie aktivity. Rozpis obedovania nájdete v prílohe. Do základnej školy je počas mimoriadnych opatrení nemožné nosenie vlastného jedla do školskej kuchyne (obedu).

      11.30 končí vyučovanie na 1. stupni

      12.30 končí vyučovanie na 2.stupni

      16.30 končí prevádzka ŠKD

      Ročníky 6. – 9. pokračujú v online vzdelávaní.

      Ročníky 1. – 5. (žiaci, ktorí nenastúpia do školy) budú mať zabezpečené vzdelávanie podľa personálnych možností školy, dištančnou formou (zadávanie úloh na vypracovanie prostredníctvom Edupage).

      • Žiaci, ktorí nastúpia do školy, budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.

      Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť v tejto náročnej situácii.

       

      V Bratislave 28.5.2020                                       Mgr. Daniela Ďurkovská, RŚ

     • Informujeme

      26. 5. 2020

      Vyhodnotenie súťaže o najlepší EKO výrobok

      Prinášame vám  finálové poradie ENV súťaže o najlepší EKO-VÝROBOK. Porota v zložení víťazov Technickej olympiády rozhodla takto:

      1. miesto - zariadenie na  sadenie semienok - 5.C - MARCUS FAVIO MAUER

      2. miesto – eko slamka (projekt zachytáva prípravu, opracovanie bambusu až po konečnú úpravu) – 6.A- ADAM SCHRANZ

      3. miesto – dekorácia panáčik, výrobok  vytvorený z viečok od fľašiek a plechoviek. – 8.B- MARTIN KEMÉNY

      Chceme touto cestou poďakovať všetkým žiakom, rodičom aj starým rodičom, ktorí sa zapojili do súťaže a  posielali fotografie eko výrobkov. Zároveň vyučujúcim techniky, ktorí všetky materiáli spracovali. Poslali ste viac ako 120 príspevkov, z čoho sme veľmi prekvapení a nadšení a budeme radi, ak sa nám podarí tieto vaše práce (hneď ako nám to situácia dovolí) aj vystaviť. V ďalšom príspevku prinesieme aj fotodokumentáciu ďaĺších vašich prác.

       

     • Súťažili sme aj napriek koronavírusu

      22. 5. 2020

      Okresné kolo Chemickej olympiády

      Okresné kolo Chemickej olympiády sa tento rok konalo  dňa 7.5.2020 dištančnou formou. Náročnosť úloh bola v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi vysoká. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Veľmi nás teší, že práve v praktickej časti dosiahli naši žiaci zo všetkých 12 účastníkov zo ZŠ a gymnázií BA IV najlepšie výsledky. Deviataci Jakub Klečák obsadil celkovo 3. miesto a Matej Častven 4. miesto. Gratulujeme a veríme, že svoje vedomosti z chémie naši úspešní žiaci využijú aj pri štúdiu na strednej škole. Chalani ďakujeme za nádhernú reprezentáciu!

     • Dôležité!

      21. 5. 2020

      Informácie k nástupu žiakov do školy od 1.júna 2020

      Vážení rodičia,

      zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020:

      • Naša škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.30 hod.
      • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30 hod a tento Vám poskytneme budúci týždeň podľa počtov prihlásených detí. Vchody do školy budú tri:

      1. ročník vstup od školského ihriska cez podlubie (učiteľský vchod), 2. a 3. ročník bude vchádzať cez volebný vchod od ul. Sokolíkovej, 4. a 5. ročník cez žiacky vchod. Po skončení vyučovania všetci žiaci organizovane odchádzajú cez žiacky vchod domov.

      • Žiacke šatne budú uzavreté, žiaci vchádzajú priamo do tried, kde sa podľa uváženia rodiča môžu prezuť. Prezuvky je potrebné každý deň priniesť a odniesť v hygienickom vrecúšku (v škole nemôžu zostať)
      • Prvý deň pri vstupe do budovy školy dieťa odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia ( viď príloha) bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • V prípade, že dieťa bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
      • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • Je potrebné, aby si žiak priniesol každý deň do školy dve rúška.
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý zverejníme budúci týždeň.
      • Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov.
      • Deti sú povinné nosiť rúška len v spoločných priestoroch, mimo svojej skupiny. V triede rúška nemusia nosiť.

       

      • ŠKD bude fungovať do 16.30 hod, ranná ŠKD nie je. ŠKD je plánované pre 1.-4. ročník, z kapacitných dôvodov budú uprednostnené deti podľa pokynov ministerstva školstva (napr. deti zdravotníkov, záchranárov, pedagógov...) a žiaci 1.-3. ročníka.

       

      • Ročníky 6. – 9. budú pokračovať v online vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu hodín
      • Pre ročníky 1. – 5. bude pokračovať vzdelávanie zabezpečené dištančnou formou v upravenom režime, ktorý môže byť aj v popoludňajšom čase. (informácie žiaci dostanú od vyučujúcich).
      • Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR. Rodičia žiakov 1. – 5.ročníka , ktorí sa nebudú stravovať v ŠJ, musia svoje deti riadne odhlásiť u vedúcej ŠJ. Týka sa to aj žiakov 1.-5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy.

      Informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať!

      V prílohe nájdete aj informácie k otváraniu škôl vydané MŠVVaŠ SR.

      Chcem veľmi pekne poprosiť rodičov, aby hneď na začiatku zodpovedne rozhodli o záväznom prihlásení svojho dieťaťa do školy. Je možné, že z bezpečnostných, personálnych alebo kapacitných dôvodov, nebude možné dieťa neskôr začleniť do skupiny.

       

      V prípade potreby, resp. úpravy svojho rozhodnutia kontaktujte prosím čo najskôr triedneho učiteľa.

      Ďakujem za pochopenie a verím, že spoločne otvorenie školy i domáce vzdelávanie zvládneme :-)

       

      Zároveň Vám všetkým ďakujem za  pomoc pri dištančnom vzdelávaní a aktívnu spoluprácu so školou!

       

      Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy

       

       

     • Potešilo nás

      4. 5. 2020

      Naši žiaci úspešní!

      Milí kolegovia, rodičia a žiaci, s radosťou vám môžeme oznámiť, že tento rok sa medzi najúspešnejších športovcov Dúbravky zaradili aj traja naši žiaci - Samuel Košťál (plávanie), Olivia Kernová (karate) a Michaela Žatková (gymnastika). Všetci dosahujú neuveriteľné výsledky na celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach. Veľmi nás teší, že traja zo štyroch ocenených žiakov navštevujú práve našu školu. Viac sa dočítate v májovom čísle Dúbravských novín.

      Oceneným žiakom želáme  veľa zdravia  a úspechov v ich ďalšom športovom pôsobení!

     • Dôležité!

      30. 4. 2020

      Dištančné vzdelávanie - ako pokračujeme ďalej

      Vážení rodičia, milí kolegovia a žiaci,

      Súčasná situácia v spoločnosti zmenila systém vzdelávania na úplne iný, ako sme boli doteraz zvyknutí. Dištančné vzdelávanie je prenás novinkou, ktorej sa musíme všetci (učitelia, žiaci, rodičia) prispôsobiť. Snažili sme sa nastaviť vzdelávanie vašich detí tak, aby boli formy vyučovania a didaktické  a metodické postupy čo najvhodnejšie. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách za daných podmienok možné zrealizovať.

      Už v marci sme začali zavádzať do výučby online platformy (MS Teams, Zoom), vytvorili sme žiakom kontá, testovali triedy...Dnes už máme upravené rozvrhy hodín v jednotlivých triedach tak, aby spĺňali požiadavky na časové aj obsahové zastúpenie všetkých profilových predmetov. Pokračujeme v zadávaní domácich úloh cez Edupage, v prípade nedostatočného technického vybavenia žiakov riešime vyučbu individuálnym prístupom.

      Chceme vás požiadať milí rodičia, aby ste dohliadli na účasť vašich detí na online vyučovacích hodinách. Boli vytvorené pre nich, vyžadovali si veľkú dávku energie, času, technického zabezpečenia každého pedagóga. Snažíme sa, aby boli čo najlepšou náhradou klasického vyučovania, pomohli pri osvojovaní si nového učiva aj pri socializácii detí, ktorá je rovnako dôležitá. Vyučovanie sa nezastavilo, pokračuje ďalej inou –dištančnou formou a s povinnou účasťou žiakov. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať online výučby, rodič je povinný oznámiť túto skutočnosť triednej učiteľke a uviesť dôvod neúčasti. Vieme nájsť iný spôsob, ako umožniť žiakovi naplniť požiadavky jednotlivých predmetov.

      Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým pedagógom, žiakom a rodičom za operatívny, flexibilný a zodpovedný prístup k riešeniu tejto výnimočnej situácie.

      Želáme všetkým veľa zdravia a pozitívnej energie do budúcich dní a týždňov.

      Vedenie školy.

       

     • Potešilo nás

      23. 4. 2020

      Obrázky nášho žiaka v časopise Vrabček

      Milí rodičia, kolegovia a žiaci, chceli by sme sa s vami podeliť o radosť z uverejnenia obrázkov nášho žiaka

      Samka z 2.B v špeciálnom online vydaní časopisu Vrabček. Nakreslil pre svojich spolužiakov a pani učiteľku obrázok, ako mu všetci chýbajú. Obrázky sú uverejnené na titulke tohto špeciálneho čísla.

     • Ďakujeme za vašu podporu

      21. 4. 2020

      2% až 3% z daní pre našu školu

      Milí rodičia, aj v tomto školskom roku sa uchádzame o 2% alebo 3% z daní. Tlačivá sú k dispozícii na web stránke školy. Potvrdenie na 3% z daní si môžete vyzdvihnúť alebo potvrdiť v škole do 30. apríla v pracovné dni v čase od 8.00 do 12.00h. Ďakujeme za vašu podporu.

     • Celosvetová športová akcia

      20. 4. 2020

      Najväčšia online telesná a športová výchova

      Vazeni kolegovia, milí rodičia ažiaci, dostali sme ponuku zapojit sa do celosvetovej sportovej akcie v tomto zneni: Dovoľujeme si Vám zaslať informácie o športovo-populárnom podujatí, ktoré sa uskutoční už tento týždeň. Zároveň Vás žiadame o ich šírenie medzi Vašich pedagógov a žiakov, ktorí sa môžu zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.Stačí sa pridať na stránku podujatia, tuto stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.Stránka podujatia je:

     • Pre rodičov žiakov 2.stupňa

      16. 4. 2020

      Odovzdávanie kľúčov a preberanie vecí

       

      Vážení rodičia, žiadame vás, aby ste podľa priloženého harmonogramu a za dodržania prísnych hygienických opatrení(rúško, rukavice, odstup 2 m ) príšli do školy prevziať si všetky osobné veci žiakov a odovzdať kľúče od šatňovej skrinky. Žiaci 9. ročníka aj čip od školy. Použite, prosím, žiacky vchod od školského ihriska. Otvorená bude veľká brána. 

      Kľúče od skrinky je potrebné vložiť do obálky alebo iného obalu s uvedeným menom žiaka, triedou a číslom skrinky.

      21.apríl 2020 utorok: 

      8.00 - 9.30 -5.ročník

      9.30 - 10.30 - 6.ročník,

      10.30 - 12.00 - 7.ročník

      22.apríl 2020 streda:

      8.00 - 9.30 - 8.ročník

      9.30 - 11.00 - 9.ročník

       

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Upozornenie

      14. 4. 2020

      Dôležité pokyny k odovzdávaniu kľúčov od šatňových skriniek

      Vážení rodičia, každá žiacka skrinka musí pri odovzdávaní kľúča obsahovať 1x podložku na obuv, 1x vešiakovú tyč a 2x háčik na zavesenie šatstva.

      Pred žiackym vchodom v čase preberania kľúčov budú sprístupnené zabudnuté veci žiakov školy. V máji zvyšok neprebratých vecí bude zlikvidovaný.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

      Mgr. Daniela Ďurkovská, RŠ

     • Dôležitý oznam!

      7. 4. 2020

      Harmonogram odovzdania kľúčov od šatňových skriniek

       

      Vážení rodičia!

      Podľa vyjadrenia vlády a ministra školstva sa žiaci do školských lavíc v tomto školskom roku nevrátia.

      Z tohto dôvodu je potrebné podľa priloženého harmonogramu a za dodržania prísnych hygienických opatrení(rúško, rukavice, odstup 2 m ) prísť do školy prevziať si všetky osobné veci žiakov a odovzdať kľúče od šatňovej skrinky. Žiaci 9. ročníka aj čip od školy. Použite, prosím, žiacky vchod od školského ihriska. Otvorená bude veľká brána. 

      Kľúče od skrinky je potrebné vložiť do obálky alebo iného obalu s uvedeným menom žiaka, triedou a číslom skrinky.

      Pri preberaní kľúčov a osobných vecí žiakov budú podľa možností prítomní aj triedni učitelia (nie je to povinnosť). 

      Pokiaľ vám termín podľa harmonogramu nevyhovuje, kontaktujte školu mailom na adresu:  riaditel@zssokolikova.sk

      15. apríl 2020 streda: 

      9:00 - 10:00     1.A 

      10:00 – 11:00  1.B 

      11:00 – 12:00  1.C 

      12:00 - 13:00    1.D 

      16. apríl 2020 štvrtok: 

      8:00 – 9:00     2.A 

      9:00 – 10:00   2.B 

      10:00 – 11:00 2.C 

      11:00 - 12:00   2.D 

      12:00 – 13:00  3.A 

      17.apríl 2020 piatok:

      8:00 – 9:00     3.B 

      9:00 – 10:00   3.C 

      10:00 – 11:00 4.A 

      11:00 - 12:00   4.B 

      21.apríl 2020 utorok:  5.,6.,7.ročník

      22.apríl 2020 streda:   8. a 9. ročník

       

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

     • Zmeny v hodnotení žiakov

      7. 4. 2020

      Príhovor riaditeľa školy

      Vážení pedagogický kolektív, vážení rodičia a milí žiaci!

       Máme za sebou takmer celý mesiac prerušeného riadneho vyučovania. Všetci sme sa museli veľmi rýchlo preorientovať na nový spôsob vzdelávania a stále hľadáme rôzne metódy, spôsoby a cesty ako čo najlepšie zvládnuť túto pre nás všetkých veľmi náročnú situáciu.

      Vy, kolegovia, za pochodu prispôsobujete učivo potrebám žiakov, učíte sa využívať nové formy vzdelávania a príprave venujete oveľa viac času ako pri riadnom vyučovaní.

      Vy, rodičia, ste sa zrazu stali veľmi dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu svojich detí. Vo väčšine prípadov úzko spolupracujete s učiteľmi a spoločne sprístupňujete ďalšie vzdelávanie v domácom prostredí.

      Vám, našim žiakom, hlavne tým starším, sa možno splnil sen o zrušení školy.  Teraz však určite zisťujete, že učiť sa bez pomoci svojich učiteľov nie je vôbec jednoduché. Snažte sa zadané úlohy riešiť čo najlepšie, ak aj niečo nepôjde ľahko, nevzdávajte sa, požiadajte o pomoc svojich učiteľov. Určite si spolu s rodičmi uvedomujete, že sa neučíte pre známku, ale pre život a celú vašu budúcnosť.

      Dňom 6. apríla 2020 prestávame žiakov priebežne hodnotiť známkou. Vyučujúci sa zamerajú na slovné zhodnotenie zvládnutia zadaných úloh. 

      Neznámkovať však neznamená, že sa prestaneme učiť. Pokiaľ sa medzi žiakmi nájdu takí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, na konci školského roka  budú musieť absolvovať komisionálne skúšky. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok bude rozhodnuté, či žiak postúpi do vyššieho ročníka. Verím, že nič také sa nestane, a aj tí žiaci, ktorí doteraz veľmi nespolupracovali, svoj postoj k domácemu učeniu zmenia.

      Vážení kolegovia, vážení rodičia a milí žiaci,

      dnes ešte nevieme s určitosťou  povedať, aké zmeny a úlohy na nás v najbližších týždňoch čakajú, ale o všetkom podstatnom  vás budeme včas elektronicky informovať. Ďakujem vám všetkým za doterajšiu spoluprácu.

      Dovoľte mi zaželať vám všetkým pokojné sviatky v kruhu rodiny, oddýchnite si a načerpajte počas veľkonočných prázdnin veľa pozitívnej energie.

                      Spolu to zvládneme ☺.

      Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka

     • Aprílová súťaž

      1. 4. 2020

      Zapojte sa!

      Milí žiaci, milí rodičia,

      Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme byť spolu, ale myslíme na vás všetkých.... Pripravili sme pre vás na mesiac apríl dve zaujímavé súťaže.

      Prvá súťaž pod názvom „Naša školská bankovka“ vám umožňuje vytvoriť motív na bankovku ZŠ Sokolíkova, ktorú chceme ďalej využívať v rámci finančnej gramotnosti, pri platení v našej školskej pobočke banky, (ktorú sa nám podarilo tento rok zrealizovať) a pri ďalších spoločných aktivitách. Svoj grafický návrh (nakreslený alebo vytvorený v počítačovom programe) zasielajte svojim TU prostredníctvom Edupage (prípadne po dohovore inou elektronickou cestou).

      Druhá súťaž je venovaná Dňu Zeme. Keďže nemôžeme tvoriť spolu, možno budete chcieť tvoriť doma sami, možno aj spolu so svojimi blízkymi. Vašou úlohou je vytvoriť Eko výrobok z recyklovaného materiálu, ktorý môže mať estetickú hodnotu, ale môže spĺňať aj nejakú funkciu alebo byť užitočný. Veríme, že vytvoríte  niečo, čo poteší vás, nás ale aj vašich rodičov, možno kamarátov. V tomto prípade je potrebné výrobok odfotiť a elektronicky poslať fotku. Na prvom stupni TU, na druhom stupni vyučujúcim THD.

      Súťaže začínajú dnes 1. apríla a trvajú do 30. apríla, to je posledný deň, kedy môžete svoje príspevky zaslať. Vyhodnotenie sa uskutoční na začiatku mesiaca máj.

      Vedenie školy a pedagógovia ZŠ Sokolíkova

     • Informujeme

      25. 3. 2020

      Nové opatrenia ministerstva školstva

      Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR školy ostanú zatvorené až do odvolania.  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. O presnom termíne zápisu prváčikov Vás budeme informovať.

      Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami V najbližších noch biude k dispozícii nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.    

     • Myslíme na Vás všetkých

      24. 3. 2020

      Spolu to zvládneme

      Milí rodičia a kolegovia,

      chceme sa vám predovšetkým poďakovať za všetko, čo v tejto zložitej situácii robíte pre naše- vaše deti a povzbudiť vás pri plnení náročných úloh týchto neočakávaných situácií.

      Aj my, vedenie školy, sledujeme kroky našej vlády a podľa toho prispôsobujeme a usmerňujeme vzdelávanie v domácom prostredí. Je to pre nás všetkých nová situácia, na ktorú sme neboli pripravovaní.

      Našou snahou je udržať deti v študijných návykoch, aby po obnovení riadneho vyučovacieho procesu zvládli situáciu čo najlepšie. Obraciame sa na vás milí rodičia, aby ste aj naďalej viedli svoje deti k samostatnosti a zodpovednosti. Popri školských povinnostiach je vhodné deti zapájať aj do bežného rodinného života, zapájať ich aj do domácich prác, pomoci mladším súrodencom a aj vám rodičom.

      Chceme vás povzbudiť do ďalších dní a zaželať nám všetkým veľa pevného zdravia a potešenia so spoločných chvíľ v rodinnom kruhu.

      Spolu to zvládneme.

      Vedenie školy

     • Pozdrav z ŠKD

      23. 3. 2020

      Návody na hry a tvorivé aktivity

       

      Milé deti, milí rodičia,

       

      Je nám ľúto, že nemôžeme byť spolu a úžívať si krásne jarné dni. Keďže vieme, že byť celé dni doma je náročné, tak vám posielame nejaké hry a návody na tvorivé aktivity, na doma. Dúfame, že tieto aktivity vás zabavia a pomôžu vám ľahšie zvládnuť čakanie na to, kedy sa znovu vrátite do školy a medzi nás:)

      Prajeme vám pevné zdravie a príjemne prežité čakanie na zlepšenie situácie. Dúfame, že sa čoskoro vidíme.

      Vaše ŠKD

      PS: Nezabudnite si umývať ruky a dávať si na seba pozor.

       

       

       

       

       

       

       

     • Usmernenie MŠVVaŠ

      12. 3. 2020

      Vyučovanie sa prerušuje

      Vážení rodičia,milí žiaci a kolegovia,

      Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týka mimoriadnych opatrení sa vyučovanie prerušuje na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom usmernení.

      Mgr.Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy


     • Dôležitá informácia!!!

      9. 3. 2020

      Od zajtra bude škola preventívne zatvorená

       

       

       

      V dôsledku rizika šírenia koronavírusu dochádza k preventínemu opatreniu na území všetkých mestských častí hlavného mesta a od utorka 10. marca do pondelka 16.marca (vrátane) zostávajú všetky základné školy zatvorené.

      Všetky Informácie a ďalšie postupy zverejníme na webovej stránke a Edupage

     • Sledujte nás v RTVS

      6. 3. 2020

      Daj si čas

      Ako sa našim deťom z 5.A darilo v súťaži Daj si čas a ako sa  prebojovali k víťazstvu si môžete pozrieť na RTVS v sobotu 7.marca. Zároveň sa o tom dočítate aj v marcových Dúbravských novinách.

     • Dôležitý oznam

      6. 3. 2020

      Marcové aktivity a podujatia ZRUŠENÉ

      Na základe odporúčania Magistrátu hl. mesta Bratislava a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s prevenciou pred šírením koronavírusu plánované aktivity na mesiac marec vrátane triednych aktívov a plaveckého kurzu RUŠÍME. Všetky postupové súťaže zatiaľ zostávajú nezmenené, o prípadných zmenách Vás budeme informovať.

     • Oznam

      5. 3. 2020

      Riaditeľské voľno

      Riaditel'ka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplneni niektorých zákonov (podl'a § 150 ods. 5) udel'uje žiakom z organizačných dôvodov dňa 27.03.2020 (piatok) riaditel'ské vol'no. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD pri Základnej škole, Sokolikova  2, 841 01 Bratislava.

       

      Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy

     • Projektové vyučovanie

      2. 3. 2020

      S kamarátkou energiou pre deti a mládež

      Dňa 27.2. 2020 sme sa spriatelili s fyzikou na podujatí s názvom „ S kamarátkou energiou pre deti a mládež“.  Mohli sme si vyskúšať, ako funguje energia v praxi. Na jednotlivých stanovištiach sme zistili, že aj ovocie a zelenina obsahujú energiu, aj autíčko sa dá rozhýbať bez dotyku, merali sme rýchlosť vetra a dozvedeli sme sa, ako funguje teplo. Táto akcia sa nám veľmi páčila, pretože sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a zároveň sme si mohli vyskúšať veľa experimentov.

      Triedy: 5.B, 5.C

     • Pomôžte nám skvalitniť náš výchovno- vzdelávací proces

      28. 2. 2020

      Darujte nám 2% z daní

      Vážení rodičia a priatelia školy.

      Naše rodičovské Združenie ZŠ Sokolíkova, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava, IČO 31814930, bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu.

      Budeme veľmi radi, keď aj tento rok venujete svoje 2 alebo 3% dane svojim deťom.

      Za príspevok, ktorým nás podporíte, zabezpečíme deťom zážitkové učenie, zakúpime moderné učebné a športové pomôcky, zmodernizujeme exteriér a interiér našej školy.

      Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za poukázaný príspevok v minulom roku, ktorý pomohol vytvoriť našim deťom príjemnejšie prostredie a kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie.

      Financie sme použili na modernizáciu internetovej siete celej školy a nákup zostáv na dataprojekciu do tried.

      V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu 3% z vašich daní poskytujeme Vám potvrdenie o dobrovoľníckej práci. Tlačivo je potrebné vypísať a doručiť na vedenie školy. Potvrdene tlačivo Vám opätovne vrátime prostredníctvo vášho dieťaťa.

      Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

      1. Vyplňte daňové priznanie spolu s kolónkami na poukázanie 2 resp. 3% z dane v prospech prijímateľa, naše údaje sú vo Vyhlásení.
      2. Vypočítajte si Vaše 2 % alebo 3 % dane z príjmov fyzickej osoby, minimálne 3 €.
      3. Daňové priznanie podajte v stanovenom termíne (zvyčajne 31.3.2020) na daňový úrad podľa vášho bydliska a zaplaťte daň z príjmov. V prípade poukázania 3% dane priložte aj potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných hodinách, ktoré sme Vám vystavili.

      Postup pre právnické osoby

      1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, min 8 € pre každého prijímateľa.
      2. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%) z dane z príjmov.
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane z príjmov pre jedného prijímateľa, ak máte viac prijímateľov, v kolónke 4 uveďte, koľko ich je a vložte prílohu s údajmi jednotlivých prijímateľov v rovnakej štruktúre. Naše údaje nájdete vo Vyhlásení.

      V mene našich žiakov

      Ď A K U J E M E

       

      Formuláre na stiahnutie nájdete na:

       https://www.zssokolikova.sk

       

       

       

     • Pozývame Vás

      28. 2. 2020

      Deň otvorených dverí

      Srdečne pozývame všetkých predškolákov a ich rodičov, ktorí sú zvedaví ako to u nás vyzerá a chodí na Deň otvorených dverí. Uskutoční sa dňa 8. apríla 2020. Prvý vstup bude o 8:00 hod. Druhý vstup bude o 9:00 hod.

      Vedenie školy im odpovie na ich zvedavé otázky, oboznámi ich s priestormi školy, môžu nahliadnuť do našich tried a vidieť ako sa u nás pracuje.

      Vstup je cez hlavný vchod od ulice Sokolíkova.

      Tešíme sa na Vás!

     • Plavecký kurz

      25. 2. 2020

      Dôležité informácie!

      Plavecký kurz
      2.3.-6.3. 2020 - ŠKD
      10.3. -16.3. 2020 - 3.ročník

      v Petržalke:

      ŠKD 2. a 4.ročník popoludní od 13:00 do14:00h

      3. ročník doobeda od 10:00 do 11:00h


       Informované súhlasy odovzdať:
      za ŠKD p.Rybárovej, p.Párnickej) do 26.2.2020;
      za 3. ročník triednym učiteľkám do 26.2.2020 .

       

     • Zvíťazili sme!

      5. 2. 2020

      DAJ SI ČAS

      Pre niekoho výzva na oddych, na kávu, či nastavenie budíka, ale pre žiakov základných
      škôl je to názov zábavno-súťažnej relácie STV. S moderátormi Mimom a Monikou si každý
      týždeň dve žiacke družstvá z rôznych kútov Slovenska dokazujú svoju fyzickú zdatnosť
      a vedomosti k určitej historickej téme.
      Podarilo sa! Vyžrebovali našu školu! A tak dňa 29. januára si žiaci 5.A zo ZŠ Sokolíkova
      v štúdiu STV priamo na kamery vyskúšali svoje sily proti piatakom zo ZŠ Jaslovské
      Bohunice. Dvaja chlapci a dve dievčatá tvorili súťažný tím. Téma bola Paríž, jej významné
      historické budovy či udalosti. V športových kolách súťaže museli žiaci napr. zvládnuť
      poskladať z kociek obraz Mony Lízy , či prenášaním kociek skladať postupne Eifelovku.
      Všetky úlohy boli zaujímavé. Záverečný kvíz bol rozhodujúci, mohol zmeniť dovtedajší
      náskok našich žiakov!! Ale náš tím bojoval do poslednej otázky, publikum-spolužiaci výrazne
      podporovali svojich súťažiacich. Nakoniec sme si predsa len z Mlynskej doliny odnášali
      víťazstvo!!. Každý súťažiaci získal knihu Daj si čas, ale okrem toho víťaz súťaže vyhráva
      pre svoju triedu finančnú odmenu.

       

     • Oznam pre rodičov

      29. 1. 2020

      Odovzdávanie výpisov z klasifikácie

      Milí rodičia, odovzdávanie výpisov z klasifikácie žiakov za 1.polrok šk.roku 2019/2020 sa uskutoční v piatok 31.januára na štvrtej vyučovacej hodine. Vyučovanie bude následne pokračovať podľa riadneho rozvrhu.

      Vedenie školy

     • Tí najlepší postupujú

      26. 1. 2020

      TGeografická olympiáda - školské kolo

       

      Tak ako každoročne sa naši žiaci zapojili do Geografickej olympiády. Tento rok sa konal už 48.ročník tejto súťaže. Žiaci absolvovali teoretickú aj praktickú  skúšku a preverili si svoje vedomosti aj zručnosti získané na hodinách geografie, pri príprave na súťaž, ale aj svoj prehľad v oblasti geografie. Tí najúspešnejší postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 6.februára a my im všetkým budeme držať palce.

     • Dôležitý oznam!

      19. 12. 2019

      Skrátené vyučovanie

      Milí rodičia v posledný deň školského vyučovania v piatok 20. decembra bude pre žiakov skrátené vyučovanie nasledovne:                                                                                                       

      Rozvrh hodín – 20.12.2019 /piatok/

       

       1.hodina

      8,00 – 8,30

      2.hodina

      8,35 – 9,05

      3.hodina

      9,15 – 9,45

      4.hodina

      9,55 – 10,25

      5.hodina

      10,30 – 11,00

      6.hodina

      11,05 – 11,35

       

       

       

      ŠKD bude v prevádzke do 15,00 hod.

       

       

     • Benitim oznam

      17. 12. 2019

      Zrušenie tréningov

      Oznamujeme Vám zrušenie tréningov PARKOUR a ŠPORTmaniak dňa 20.12. vzhľadom na nadchádzajúce sviatky.
      
      Rodičom všetkých kurzov budeme zasielať mail s info o trénovaní počas sviatkov.
      
      Prajeme pekný deň
     • Klikajte za náš vianočný stromček

      6. 12. 2019

      Súťaž o najkrajší vianočný stromček

      Milí rodičia, dnes sme sa s našimi deťmi zúčastnili zdobenia vianočných stromčekov na Primaciálnom námestí. Preposielame poďakovanie a zároveň informujeme o možnosti zahlasovať za najkrajší stromček. Ďakujeme!

       

      Dobrý deň,

       

      Veľmi pekne ďakujeme za zapojenie sa do výzdoby stromčekov, sú nádherné. Celé Primaciálne námestie, aj vďaka Vám, je krásne vianočné.

       

      Hlasovanie o najkrajší stromček sa spustí dnes (6.12.2019) vo večerných hodinách na https://www.bkis.sk/vianocnyles/ , a tam potom treba kliknúť na políčko súťaž.

       

      Slávnostné vyhodnotenie ozdobených stromčekov spojené s odovzdaním ocenení o najkrajší stromček bude 12. 12. 2019 o 17:30 hod. na Františkánskom námestí na vianočných trhoch v rámci vystúpenia základných umeleckých škôl.

      Ozdobené stromčeky zostanú BKIS na ďalšie využitie. Na Primaciálnom námestí budú vystavené do 14. 12 2019 a následne prevezené na podujatie Dobrý trh 15. 12 2019, kde z nich opäť vytvoríme „rozprávkový les“ a určitý počet stromčekov bude darom pre charitu.

      Prajeme pekný deň.

     • Pozývame Vás na pretek

      4. 12. 2019

      ČSOB - zimná séria

       

      Vážené základné a materské školy

      dovoľte mi dať do pozornosti zaujímavý pretek, ktorý sa bude konať v Dúbravke doobeda dňa 7.12.2019 a ktorého sa môžete zúčastniť. Je pre všetky detské kategórie ale aj pre dospelých. Nižšie posielam link na prihlásenie online ako aj propozície preteku, jedná sa o zimnú sériu populárneho ČSOB. Prosím referujte túto udalosť na vašich žiakov a ich rodičov a zašportujme si spoločne.

       

      http://bratislavamarathon.com/web/csob-zimna-seria/  

       

      s pozdravom

       

       

       

      Mgr.Radek Šatka

      Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

      Miestny úrad 

      mestskej časti Bratislava - Dúbravka

      Žatevná 2, 

      844 02 Bratislava

       

      tel: 0911 707010

      www.dubravka.sk